Menu rozwijane

28 lipca 2021

Do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy zwrócił się Delegatura Warmińsko‑Mazurska „Obywatelskiego Parlamentu Seniorów” z petycją dotyczącą konieczności zmiany przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o osobach starszych oraz niektórych innych ustaw (choć tych innych ustaw nie wskazano).

Zdaniem wnoszących petycję: „w obecnym stanie prawnym zauważa się brak koordynacji działań na rzecz osób starszych, realizowanych obecnie w różnych resortach i na różnych szczeblach samorządu terytorialnego. Nadto, w polskim systemie prawa nie ma umocowania dla funkcjonowania parlamentu seniorów jako reprezentanta i rzecznika osób starszych w kreowaniu polityki senioralnej. Nie określono także zasad jej finansowania oraz rekomendacji w zakresie przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji wobec osób starszych.” Dlatego piszący postulują wzmocnienie roli doradczej i konsultacyjnej rad seniorów w kreowaniu polityki senioralnej przez władze państwowych. Realizacji tego celu miałoby służyć ustawowe zagwarantowanie możliwości tworzenia rad seniorów na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego oraz powołanie parlamentu seniorów, ciała pełniącego rolę ogólnopolskiego reprezentanta i rzecznika osób starszych. Piszący w opracowanym przez siebie projekcie ustawy odnoszą się także do zasad finansowania struktur „samorządu senioralnego".

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Bogna Janke poinformowała wnoszących o zapoznaniu się z treścią petycji oraz o przekazaniu zgłoszonych postulatów biuru prawnemu KPRP w celu oceny i analizy.

Należy wskazać, że w obecnej – IX kadencji Sejmu RP przedmiotem rozpoznania jest co najmniej kilka inicjatyw ustawodawczych odnoszących się do zakresu regulacji wskazanych w petycji. Dwie z przedłożonych propozycji zmian przepisów dotyczą wprost materii wskazanej przez wnoszących petycję, tj. projekty zawarte w druku sejmowym nr 243 (projekt poselski) i nr 989 (projekt senacki) oraz w mniejszym zakresie także propozycje zawarte w druku 925 (projekt zgłoszony przez Komisję ds. Petycji Sejmu RP).

Wnoszący petycję: Delegatura Warmińsko-Mazurska „Obywatelskiego Parlamentu Seniorów”, osoba reprezentująca: Aleksander Pieczkin, Przewodniczący Prezydium.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 28-07-2021
Osoba udostępniająca na stronie: Aleksandra Wicik
Data ostatniej modyfikacji: 19-08-2021
Osoba modyfikująca: Luiza Zalewska-Karlowska