Menu rozwijane

28 kwietnia 2021

Wnoszący apelują o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie „(…)nowelizacji ustawy o samorządzie terytorialnym w części dotyczącej tworzenia przez jednostki samorządu terytorialnego rad seniorów”.

Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot poinformował autorów petycji o zapoznaniu się z jej treścią i zgłoszonym postulatem.

Należy jednocześnie wskazać, że w obecnej – IX kadencji Sejmu RP przedmiotem rozpoznania jest co najmniej kilka inicjatyw ustawodawczych odnoszących się do zakresu regulacji wskazanych w petycji. Dwie z przedłożonych propozycji zmian przepisów dotyczą wprost materii wskazanej przez wnoszących petycję, tj. projekty zawarte w druku sejmowym nr 243 (projekt poselski) oraz nr 989 (projekt senacki).

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 28-04-2021
Osoba udostępniająca na stronie: Luiza Zalewska-Karlowska
Data ostatniej modyfikacji: 19-05-2021
Osoba modyfikująca: Luiza Zalewska-Karlowska