Menu rozwijane

04.05.2022
Petycja w sprawie zmiany zasad przyznawania, ustalania wysokości i waloryzacji świadczeń rentowych oraz innych świadczeń społecznych od 1 stycznia 2023 r.
14.04.2022
Petycja w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.
04.04.2022
Wnoszący postuluje podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany ustawy o samorządzie gminnym poprzez dodanie do jej treści art. 5ba określającego zasady wyboru członków młodzieżowych rad gminy.
28.03.2022
Wnoszący postuluje o m.in. określenie ustrojowej pozycji Prokuratora Generalnego w Konstytucji RP i wskazanie struktur organizacyjnych prokuratury w Ustawie Zasadniczej.
15.03.2022
Wnoszący postuluje podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany brzmienia art. 15zzu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
11.03.2022
Wnoszący postuluje podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany brzmienia art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z późn.zm.).
09.03.2022
Wnoszący postuluje wystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz cofnięcie pełnomocnictwa dla przedstawiciela przy WHO.
03.03.2022
Wnoszący apeluje do Prezydenta RP o podjęcie o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany art. 89 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.
02.03.2022
Wnoszący apelują do Prezydenta RP o podpisanie uchwalonej 13 stycznia 2022 r. przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.
02.03.2022
Wnoszący apelują do Prezydenta RP o zawetowanie uchwalonej 13 stycznia 2022 r. przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.
01.03.2022
Apel do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację ustawy Kodeks karny wykonawczy i zmianę sposobu dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracującego skazanego.
23.02.2022
Wnoszący apelują do Prezydenta RP o podpisanie uchwalonej 13 stycznia 2022 r. przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.
23.02.2022
Wnoszący apelują do Prezydenta RP o zawetowanie uchwalonej 13 stycznia 2022 r. przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.
21.02.2022
Wnoszący apeluje do Prezydenta RP o zawetowanie uchwalonej 13 stycznia 2022 r. przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.
18.02.2022
Wnoszący zwracają się do Głowy Państwa z prośbą o podjęcie inicjatywy w zakresie zmiany art. 103 i 147 Konstytucji RP.