Menu rozwijane

30 czerwca 2016

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195) podmiot właściwy do ich rozpatrzenia corocznie umieszcza na stronie internetowej urzędu zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

Od wejścia w życie ustawy o petycjach (tj. od 6 września 2015 r.) do 31 grudnia 2015 r. Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich zgodnie z art. 3 ww. ustawy rozpatrzyło 31 petycji, w tym 9 wielokrotnych. Na stronie internetowej urzędu umieszczono ich odwzorowanie cyfrowe (skan) oraz informację o sposobie załatwienia.

Petycje jednokrotne rozpatrzone przez Kancelarię Prezydenta RP dotyczyły:

 • przygotowania zmian obowiązujących przepisów w zakresie uzyskiwania nowych koncesji na wydobycie kopalin. Jak wskazano w petycji, dotychczasowe koncesje na wydobycie węgla kamiennego, większości stracą ważność w latach 2018-2023;
 • poprawy losu Polaków mieszkających na Białorusi;
 • objęcia polskich związków sportowych dyscyplin nieolimpijskich programem Igrzysk Olimpijskich;
 • wypracowania rozwiązań pomocowych dla poszkodowanych rolników indywidualnych w związku z wyrządzanymi przez dziką zwierzynę szkodami w uprawach, a także wdrożenia  mechanizmów stabilizujących ceny produktów rolnych;
 • udzielenia wsparcia dla małych przedsiębiorstw przez obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS);
 • zmiany przepisów dotyczących zasad przeprowadzania ogólnokrajowych referendów;
 • przygotowania zmian w prawie bankowym związanych z nadzorem państwa nad rynkiem finansowym;
 • wprowadzenia zmian w stosowanych przez KPRP zasadach anonimizacji dokumentów zawierających informację publiczną;
 • ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk sejmowy nr 3843) – apel o niepodpisywanie przez Prezydenta RP ww. ustawy;
 • wprowadzenia możliwości wypłaty renty rodzinnej, jak i świadczeń rodzinnych (np. becikowego) niezależnie od uzyskiwanego dochodu;
 • uhonorowania laureatów każdego Konkursu Chopinowskiego godnością obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wprowadzenia zasady odpowiedzialności osobistej funkcjonariuszy publicznych; dokonania zmian kadrowych w sądach i prokuraturze;
 • ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci Młodzieżowych Organizacji Niepodległościowych oraz Tajnego Nauczania.
 • przygotowania zmian w prawie spółdzielczym, przede wszystkim w celu wzmocnienia tej formy działalności;
 • przygotowania zmiany art. 103 Konstytucji  w zakresie rozdzielenia organów władzy ustawodawczej od poddanych jej kontroli organów władzy wykonawczej, tj. wprowadzenia zakazu łączenia mandatu posła z funkcjami: Prezesa Rady Ministrów, członka Rady Ministrów, ministra;
 • przygotowania zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie obniżenie składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą;
 • podniesienia kwoty wolnej od podatku;
 • zainicjowania zmian legislacyjnych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie art. 28 ust. 3a oraz podjęcia inicjatywy ustawodawczej w kierunku uchwalenia ustawy abolicyjnej dającej możliwość umorzenia zadłużenia przedsiębiorców wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • spraw organizacyjnych Kancelarii Prezydenta RP: w zakresie umieszczania godła i tablicy urzędowej na siedzibie Prezydenta RP; zmiany godła w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego; określenia polityki umieszczania i usuwania flag Unii Europejskiej w Sali Kolumnowej i innych salach urzędowych będących w dyspozycji Prezydenta RP;
 • dokonania zmiany w prawie rodzinnym w zakresie zapewnienia dziecku nieograniczonego dostępu do obojga rodziców oraz podjęcia działań zmierzających do przeciwdziałania skutkom alienacji rodzicielskiej;
 • dokonania zmiany art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • przywrócenia do życia publicznego symbolu Majestatu Rzeczypospolitej CHORĄGWI RZECZYPOSPOLITEJ.

Petycje wielokrotne dotyczyły:

 • pomocy Polakom przebywającym na zagrożonych wojną terenach Ukrainy, szczególnie mieszkańcom Mariupola;
 • poprawy sytuacji rodziców na wcześniejszych emeryturach, przyznawanych od 1990 roku z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem;
 • ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty – apel o podpisanie jej przez Prezydenta RP;
 • polityki państwa w zakresie szczepień. Przygotowania inicjatywy ustawodawczej uwzględniającej: opracowanie nowego systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP); utworzenie specjalnego funduszu odszkodowań dla osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem zdrowia  lub utratą bliskich w wyniku powikłań poszczepiennych i wystąpienia NOP; utworzenie listy biegłych ekspertów na potrzeby wydawania opinii w toku spraw sądowych dotyczących powikłań poszczepiennych; utworzenie odrębnego organu odpowiedzialnego za nadzór nad powikłaniami poszczepiennymi (w tym NOP); zapewniającej dobrowolności szczepień. Ponadto wnoszący domagali się od Prezydenta RP skierowania wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego, tzw. wniosku „następczego”, o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  oraz skierowania wniosku do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli funkcjonowania systemu szczepień;
 • rozważenia przez Prezydenta RP  możliwości skorzystania z prawa weta w stosunku do ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw;
 • uwzględnienia w przygotowanym przez Prezydenta RP projekcie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych kryterium 40 lat pracy, jako elementu umożliwiającego nabycie praw emerytalnych.
 • podniesienia wynagrodzenia pracownikom wojska;
 • propozycji rozwiązania sytuacji związanej z Trybunałem Konstytucyjnym, np. przez  przyjęcie przez Prezydenta RP ślubowania od trzech sędziów wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji; zwołanie referendum w sprawie rozwiązania Trybunału Konstytucyjnego; podjęcie przez Prezydenta RP bliżej niesprecyzowanych działań gwarantujących przestrzeganie Konstytucji.
 • realizacji prawa dzieci do obojga rodziców, przez m.in. prawne uregulowanie obligatoryjnej „opieki naprzemiennej”.

We wskazanym okresie zarejestrowano również 16 petycji niespełniających wymogów przewidzianych w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ww. ustawy, które pozostawiono bez rozpatrzenia.

Ponadto, poza wyżej wymienionymi postulatami, BDI zarejestrowało 30 petycji zawierających głównie uwagi do obowiązujących przepisów prawa oraz propozycje ich zmiany, które - zgodnie z art. 6 ustawy o petycjach oraz właściwością wskazaną w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej - zostały przekazane do resortów przede wszystkim merytorycznie właściwych do rozpatrzenia poruszonych w nich kwestii.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 30-06-2016
Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kołodzińska
Data ostatniej modyfikacji: 06-06-2017
Osoba modyfikująca: Małgorzata Kołodzińska