Menu rozwijane

30 czerwca 2017

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195) podmiot właściwy do ich rozpatrzenia corocznie umieszcza na stronie internetowej urzędu zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. do Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich wpłynęło 168 petycji.

Na stronie internetowej zamieszczono informację o sposobie załatwienia 53 petycji, w tym 17 wielokrotnych oraz ich odwzorowanie cyfrowe (skan).

Ponadto do BDI wpłynęło 88 petycji - które po analizie ich treści - zgodnie z art. 6 ustawy o petycjach zostały przekazane do rozpatrzenia właściwym organom.

We wskazanym okresie odnotowano również 27 petycji niespełniających wymogów przewidzianych w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ww. ustawy, które pozostawiono bez rozpatrzenia.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 30-06-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kołodzińska
Data ostatniej modyfikacji: 30-06-2017
Osoba modyfikująca: Małgorzata Kołodzińska