Menu rozwijane

29 czerwca 2018

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 870) podmiot właściwy do ich rozpatrzenia corocznie umieszcza na stronie internetowej urzędu zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku do Biura Dialogu i Korespondencji wpłynęło 166 petycji.

Na stronie internetowej zamieszczono odwzorowanie cyfrowe (skan) 60 petycji oraz informację o sposobie ich załatwienia.

Ponadto do BDK wpłynęło 40 petycji - które po analizie ich treści - zgodnie z art. 6 ustawy o petycjach zostały przekazane do rozpatrzenia właściwym organom.

We wskazanym okresie odnotowano również 36 petycji niespełniających wymogów przewidzianych w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ww. ustawy, które pozostawiono bez rozpatrzenia.

Treść 8 pism była tożsama z już rozpatrywanymi w KPRP petycjami, w związku z tym piszącym udzielono odpowiedzi zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o petycjach.

Natomiast 5 z nadesłanych petycji było adresowanych do innych podmiotów i nadesłanych do wiadomości Prezydenta RP. Zostały one po zapoznaniu się z ich treścią pozostawione w aktach bez udzielania odpowiedzi.

Na pozostałe 17 pism, zaadresowanych do Biura Dialogu i Korespondencji i opatrzonych tytułem „petycja”, Biuro udzieliło ich autorom odpowiedzi. Jednakże z uwagi na ich treść (autorzy poruszali bardzo osobiste sprawy, formułowali zbyt ogólne postulaty, przekazywali komentarze do bieżących wydarzeń, a także ich treść naruszała dobra osób trzecich) odstąpiono od ich publikacji na stronie internetowej urzędu.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 29-06-2018
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Glazer
Data ostatniej modyfikacji: 29-06-2018
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer