Menu rozwijane

19 czerwca 2019

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 870) podmiot właściwy do ich rozpatrzenia corocznie umieszcza na stronie internetowej urzędu zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku do Biura Dialogu i Korespondencji wpłynęło 131 petycji.

Na stronie internetowej zamieszczono odwzorowanie cyfrowe (skan) 51 petycji oraz informację o sposobie ich załatwienia.

Ponadto do BDK wpłynęło 13 petycji - które po analizie ich treści - zgodnie z art. 6 ustawy o petycjach zostały przekazane do rozpatrzenia właściwym organom.

We wskazanym okresie odnotowano również 30 petycji niespełniających wymogów przewidzianych w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ww. ustawy, które pozostawiono bez rozpatrzenia.

Treść 14 pism była tożsama z już rozpatrywanymi w KPRP petycjami, w związku z tym piszącym udzielono odpowiedzi zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o petycjach.

Natomiast 9 z nadesłanych petycji było adresowanych do innych podmiotów i nadesłanych do wiadomości Prezydenta RP. Zostały one po zapoznaniu się z ich treścią pozostawione w aktach bez udzielania odpowiedzi.

Na pozostałe 14 pism, zaadresowanych do Biura Dialogu i Korespondencji i opatrzonych tytułem „petycja”, Biuro udzieliło ich autorom odpowiedzi. Jednakże z uwagi na ich treść (autorzy poruszali bardzo osobiste sprawy, formułowali zbyt ogólne postulaty, przekazywali komentarze do bieżących wydarzeń, a także ich treść naruszała dobra osób trzecich) odstąpiono od ich publikacji na stronie internetowej urzędu.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 19-06-2019
Osoba udostępniająca na stronie: Weronika Polkowska
Data ostatniej modyfikacji: 25-06-2019
Osoba modyfikująca: Weronika Polkowska