Menu rozwijane

30 czerwca 2020

Petycje wpływające do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są rozpatrywane w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 870).

Szczegółowe informacje dotyczące składnia petycji w Kancelarii Prezydenta RP znajdują się na stronie https://www.prezydent.pl/kancelaria/petycje/ oraz https://www.prezydent.pl/bip/petycje/.

Na podstawie art. 14 ustawy o petycjach podmiot właściwy do ich rozpatrzenia corocznie umieszcza na stronie internetowej urzędu zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku do Biura Dialogu i Korespondencji wpłynęło 126 petycji, w tym:

  • 60 petycji w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) zamieszczono na stronie internetowej wraz z informacją o sposobie ich załatwienia;
  • 15 petycji, po analizie ich treści, zgodnie z art. 6 ustawy o petycjach, przekazano do rozpatrzenia właściwym organom;
  • 9 petycji nie spełniało wymogów przewidzianych w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ww. ustawy i zostały pozostawione bez rozpatrzenia;.
  • 19 pism było tożsamych z już rozpatrywanymi w KPRP petycjami, w związku z tym piszącym udzielono odpowiedzi zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o petycjach;
  • 12 z nadesłanych petycji było adresowanych do innych podmiotów i przesłanych do wiadomości Prezydenta RP. Zostały one po zapoznaniu się z ich treścią pozostawione w aktach bez udzielania odpowiedzi.

Na pozostałe 11 pism, zaadresowanych do Biura Dialogu i Korespondencji i opatrzonych tytułem „petycja”, Biuro udzieliło odpowiedzi. Jednakże z uwagi na ich treść (autorzy poruszali bardzo osobiste sprawy, formułowali zbyt ogólne postulaty, przekazywali komentarze do bieżących wydarzeń, a także naruszali dobra osób trzecich) odstąpiono od ich publikacji na stronie internetowej urzędu.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 30-06-2020
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Glazer
Data ostatniej modyfikacji: 30-06-2020
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer