Menu rozwijane

28 czerwca 2021

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 870) podmiot właściwy do ich rozpatrzenia corocznie umieszcza na stronie internetowej urzędu zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku do Biura Dialogu i Korespondencji wpłynęło 158 petycji.

Na stronie internetowej zamieszczono odwzorowanie cyfrowe (skan) 74 petycji oraz informację o sposobie ich załatwienia, a ich autorom udzielono odpowiedz.

Ponadto do BDK wpłynęły 33 petycje - które po analizie ich treści - zgodnie z art. 6 ustawy o petycjach zostały przekazane do rozpatrzenia właściwym organom.

We wskazanym okresie odnotowano również 23 petycje niespełniające wymogów przewidzianych w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ww. ustawy, które pozostawiono bez rozpatrzenia.

Treść 10 pism była tożsama z już rozpatrywanymi w KPRP petycjami, w związku z tym piszącym udzielono odpowiedzi zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o petycjach.

Natomiast 10 petycji było adresowanych do innych podmiotów i nadesłanych do wiadomości Prezydenta RP. Zostały one po zapoznaniu się z ich treścią pozostawione w aktach bez udzielania odpowiedzi.

Na pozostałe 8 pism, zaadresowanych do Biura Dialogu i Korespondencji i opatrzonych tytułem „petycja”, Biuro udzieliło ich autorom odpowiedzi. Jednakże z uwagi na ich treść (autorzy poruszali bardzo osobiste sprawy, formułowali zbyt ogólne postulaty lub komentarze do bieżących wydarzeń) odstąpiono od ich publikacji na stronie internetowej urzędu.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 28-06-2021
Osoba udostępniająca na stronie: Aleksandra Wicik
Data ostatniej modyfikacji: 16-07-2021
Osoba modyfikująca: Aleksandra Wicik