Menu rozwijane

Zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2021 poz. 1641), każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego podlega ograniczeniu:

 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej, w tym ochronę danych osobowych
 • ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy,
 • w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw oraz które zostały wytworzone przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże nie należało to do zakresu zadań publicznych określonych prawem, realizowanych przez Kancelarię,
 • w zakresie informacji sektora publicznego objętych prawami własności przemysłowej,
 • w zakresie informacji sektora publicznego do których prawa autorskie i prawa pokrewne oraz prawa do baz danych przysługują podmiotom innym niż Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje sektora publicznego podlegające ponownemu wykorzystywaniu

 • udostępnione w systemie teleinformatycznym Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.prezydent.pl/bip/,
 • przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wniosek wnosi się w przypadku, gdy:

 • informacja sektora publicznego nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub w portalu danych,
 • informacja sektora publicznego została udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub w portalu danych i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie bądź nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • informacja sektora publicznego będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • informacja sektora publicznego została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek powinien spełniać warunki formalne wskazane w art. 39 ust. 3 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można złożyć:

 • pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
 • faksem na numer: (48 22) 695–22–38
 • pocztą na adres:

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Wiejska 10

00–902 Warszawa

Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania co do zasady bezpłatnie.

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może jednak nałożyć opłatę za ich przekazanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Kancelaria może uwzględnić koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogących mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

Łączna wysokość opłaty nie może jednak przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.

Opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, udostępnionych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.prezydent.pl/bip/, obejmują:

 • obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanej,
 • obowiązek poinformowania o zakresie odpowiedzialności Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wykorzystywanie informacji sektora publicznego,

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może określić inne warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnianych w inny sposób niż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub w portalu danych.

Inne warunki mogą być określone, jeżeli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują Kancelarii autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. Wówczas Kancelaria określi w szczególności warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Informacja o odpowiedzialności Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie udostępnionej informacji sektora publicznego.

Środki odwoławcze

Wnioskodawca, który otrzymał od Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ofertę zawierającą warunki lub opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty:

 • złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy

albo

 • zawiadomić Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu, Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

W zakresie nieuregulowanym ustawą, do:

 • decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, a także
 • decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie

– stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 i 1491).

Wnioskodawca, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Szefa Kancelarii.

W terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku
o ponowne rozpoznanie sprawy, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia – za pośrednictwem Szefa Kancelarii – skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54, 159 i 1598), z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę. 

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 20-10-2016
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Pawlak
Data ostatniej modyfikacji: 14-12-2021
Osoba modyfikująca: Katarzyna Pawlak