Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Kancelarii Prezydenta RP

Działając na podstawie zarządzenia Szefa Kancelarii Prezydenta RP nr 11 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej informuję o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego z przeznaczeniem do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków wg załączonego do informacji wykazu oraz ofert kierowanych do Szefa Kancelarii Prezydenta RP, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa (osobiście, za pośrednictwem poczty, lub drogą elektroniczną [email protected] do dnia 19.11.2021 r. do godz. 16:00)

Kancelaria Prezydenta RP informuje, że przy rozpatrywaniu złożonych wniosków w pierwszej kolejności uwzględni potrzeby innych jednostek, jeżeli wnioskodawca wykaże, iż

przekazywane składniki rzeczowe majątku ruchomego wykorzystywane będą do realizacji ich zadań publicznych.

W przypadku otrzymania większej ilości wniosków o nieodpłatne przekazanie i darowiznę, o przyznaniu decydować będzie kolejność wpływu wniosków (data i godzina).

Osoby fizyczne lub prawne zainteresowane nabyciem składnika rzeczowego majątku ruchomego wymienionego w załączonym wykazie, mogą składać pisemne oferty zawierające:

  • dane oferenta – w przypadku osób fizycznych nazwisko i imię, dokładny adres zamieszkania, natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę;
  •  cenę za składniki rzeczowe majątku ruchomego.

W przypadku zainteresowania zakupem składników rzeczowych majątku ruchomego w terminie 2 dni od daty upływu terminu składania wniosków, Kancelaria Prezydenta RP poinformuje zainteresowanych o wynikach sprzedaży i konieczności dokonania wpłaty za zakupione składniki rzeczowe majątku ruchomego na rachunek bankowy Kancelarii Prezydenta RP.

Wyszczególnione w wykazie składniki rzeczowe majątku ruchomego można oglądać w obiektach Kancelarii Prezydenta RP po uprzednim ustaleniu terminu.

Wszelkich informacji udzielają osoby odpowiedzialne materialnie według obszarów ewidencyjnych właściwych dla poszczególnych składników.

WYKAZ ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU W ZAŁĄCZONYM PONIŻEJ PLIKU PDF

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 08-11-2021
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Pawlak
Data ostatniej modyfikacji: 29-11-2021
Osoba modyfikująca: Aleksandra Wicik