Menu rozwijane

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.prezydent.pl

Data publikacji strony internetowej: 31 sierpnia 2009 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 19 listopada 2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych tj. z wyłączeniem niektórych filmów, które nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

Deklarację sporządzono 2020–04–01 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z p. Katarzyną Pawlak–Muchą, za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą dokładnie stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Serwis www.prezydent.pl występuję także w wersji tekstowej (t.prezydent.pl) oraz wersji kontrastowej (k.prezydent.pl).

Osoby niesłyszące mają możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online poprzez wywołanie okna połączenia wideo za pomocą odnośnika udostępnionego poniżej lub w zakładce Kontakt.

 

 

Dostępność architektoniczna

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10, 00–902 Warszawa (siedziba)

Do budynku Kancelarii prowadzą 3 wejścia oznaczone literami: A i D od wewnętrznej ulicy Maszyńskiego oraz wejście B od ulicy Senackiej.

Do każdego z wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia D znajduje się pochylnia dla wózków. Wejście B wyposażone jest w zewnętrzną składaną rampę podjazdową.

Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

Biuro podawcze znajduje się przy wejściu D. Przed wejściami A i D znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Możliwość dostania się osobom na wózkach do obiektu, w tym biura podawczego zapewnia wejście D.

W budynku Kancelarii znajdują się dwa dźwigi osobowe dostosowane do potrzeb osób na wózku oraz platforma przyporęczowa ze składanym siedziskiem. W obiekcie znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Do obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie BRAILLE”A oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Pałac Prezydencki, ul. Krakowskie Przedmieście 46/48, 00–325 Warszawa

Biuro przepustek znajduje się  przy wejściu zlokalizowanym w skrzydle północnym od strony kościoła seminaryjnego pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa. Przed wejściem znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu znajduje się pochylnia dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

W Pałacu znajdują się dźwigi osobowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W Pałacu znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Do Pałacu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Pałacu nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie BRAILLE”A oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

_______________________________

 

Na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019, poz. 1696 z późń. zm.)  poniżej publikujemy Raport o stanie zapewnienia dostępności Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Raport zawiera informacje w zakresie spełniania przez Kancelarię Prezydenta RP minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które wskazuje art. 6 ww. ustawy. Stan na dzień 1 stycznia 2021 r.