Menu rozwijane

31 marca 2022

Polski model gospodarki leśnej, kształtowany przez pokolenia, jest najlepszym ze sposobów czynnej ochrony przyrody i powinien być utrzymany – powiedział Doradca Prezydenta RP Paweł Sałek po posiedzeniu Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych.

W czwartek odbyło się posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych, na której dyskutowano wpływ dwóch unijnych dokumentów – strategii bioróżnorodności oraz strategii dotyczącej lasów.

W posiedzeniu wzięli udział m.in. Wiceminister Środowiska Edward Siarka oraz Główny Konserwator Przyrody Małgorzata Golińska, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka, Doradcy Prezydenta Błażej Spychalski i Łukasz Rzepecki.

06_Rada_ds_Srodowiska_20220331_PK010495.jpg [392.29 KB]

Pytany o konkluzje czwartkowego posiedzenia Doradca Prezydenta RP i Przewodniczący Rady Paweł Sałek ocenił, że „ten model gospodarki leśnej, który jest prowadzony w Polsce od ponad stu lat, i kształtowany był przez pokolenia, jest najlepszym ze sposobów czynnej ochrony przyrody”. – I on powinien być utrzymany – podkreślił Paweł Sałek.

– Jeśli UE zależy na tym, by chronić bioróżnorodność, która w Polsce jest powszechna, to w tej sytuacji można przecież model polskiej gospodarki leśnej, polskiej myśli gospodarki przyrody, zaimplementować w Europie Zachodniej, tam gdzie zostały utracone siedliska, wyginęły albo zaniknęły gatunki, gdzie można odtworzyć obszary wodno–błotne – zauważył. Oświadczył, że to jest „polski pomysł” na kierunek do rozwoju różnorodności.

– Nie chcielibyśmy, ażeby Polska z tego tytułu, że ma tak dobrze prowadzoną ochronę przyrody, była objęta kolejnymi sankcjami (...) – powiedział. Według niego nie powinno się nakładać na Polskę dodatkowych obowiązków, których nie będziemy mogli spełnić, Polska nie może też ponosić dodatkowych kosztów „tego tytułu, że mamy dobrze zachowaną ochronę przyrody”.

Główny Konserwator Przyrody Małgorzata Golińska zaznaczyła, że podczas spotkania dyskutowano głównie o niebezpieczeństwach i zagrożeniach wypływających z zapisów Strategii. Wskazała, że dokument, który został opublikowany przez Komisję Europejską w maju 2020 r. pod nazwą „Przywracanie przyrody do naszego życia”, nie został poddany wcześniej konsultacjom. Podkreślała też, że polski rząd przygotował swoje stanowisko do tego dokumentu, w którym zwracał uwagę na wiele „słabych zapisów” strategii.

Jak wyjaśniła, chodzi przede wszystkim o definicje, które nie zostały uszczegółowione, wskazania skutków gospodarczych i społecznych, ale także skutków dla samej przyrody, które mogą być skutkami odwrotnymi od tych założonych w strategii.

– Również niezwykle niebezpieczne są zapisy, które mogą dążyć do tego, że strategia tylnymi drzwiami wchodzi w kompetencje państw członkowskich – dodała. Zaznaczyła przy tym, że gospodarka leśna jest kompetencją przypisaną wyłącznie państwom członkowskim.

Jej zdaniem oczekiwania wpisane w strategię, m.in. objęcie ochroną ścisłą obszarów 10 proc. obszarów lądowych, mogą uderzyć w gospodarkę leśną, przemysł drzewny, a wiec w gospodarkę naszego państwa. Podkreśliła, że dla Głównego Konserwatora Przyrody najważniejsze jest to, że objęcie ochroną ścisłą w rozumieniu polskim, czyli ograniczenia działalności człowieka na tym terenie, może prowadzić do zaniku różnorodności biologicznej.

Wiceminister środowiska Edward Siarka przypomniał, że stanowisko rządu wobec strategii bioróżnorodności i strategii leśnej jest „bardzo krytyczne”. – Każdy z nas, świadomych obywateli, jest za ochroną przyrody, natomiast metody, które zaproponowała Komisja Europejska dla osiągnięcia tego celu (...) uważamy, że są nietrafione i będą nieskuteczne, a wręcz mogą zaszkodzić – powiedział.

Europejska Strategia Bioróżnorodności do 2030 r. pod nazwą „Przywracanie przyrody do naszego życia” została opublikowana przez Komisję Europejską w maju 2020 r. Strategia jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu. Unia podkreśla, że należy podjąć działania na rzecz zatrzymania utraty bioróżnorodności poprzez ochronę obszarów przyrodniczych i przywrócenie zdegradowanych ekosystemów do dobrego stanu ekologicznego.

Głównymi celami nowej strategii są: ustanowienie obszarów chronionych na co najmniej 30 proc. powierzchni lądowej i 30 proc. powierzchni morskiej Europy, objęcie ścisłą ochroną co najmniej 1/3 unijnych obszarów chronionych (czyli 10 proc. obszarów lądowych i 10 proc. obszarów morskich), w tym wszystkich pozostałych w UE lasów pierwotnych i starodrzewów. Strategia przewiduje ponadto odtworzenie zdegradowanych ekosystemów na lądzie i na morzu poprzez wzrost produkcji w systemie rolnictwa ekologicznego i zwiększenie liczby elementów krajobrazu rolniczego przyjaznych przyrodzie.

Obecnie sieć Natura 2000 zajmuje około 18 proc. lądowej powierzchni Unii Europejskiej. Strategia zakłada objęcie ochroną, dodatkowo, 12 proc. powierzchni lądowej Unii. Najmniejszy udział obszarów Natura 2000 w stosunku do powierzchni lądowej kraju mają: Dania (8,3 proc.), Łotwa (11,5 proc.), Litwa (12,4 proc.), Belgia (12,7 proc.) oraz Francja (12,8 proc.). Największe z kolei obszary Natura 2000 są wyznaczone w: Słowenii (37,9 proc.), Chorwacji (36,6 proc.), Bułgarii (34,5 proc.), na Cyprze (28,8 proc.) oraz Słowacji (28,6 proc.).

W Polsce obszary Natura 2000 zajmują na ok. 20 proc. powierzchni. Lasy Państwowe informowały, że aby spełnić zapisy nowej strategii należałoby objąć ochroną dodatkowo 3 mln ha powierzchni kraju.

W lipcu 2021 r. Komisja Europejska przyjęła z kolei nową Strategię Leśną UE do 2030 roku. To również element Zielonego Ładu, a także strategii na rzecz bioróżnorodności. W ramach strategii leśnej proponuje się zwiększenie powierzchni i jakości lasów w Unii oraz wzmocnienie ich ochrony. Proponuje się m.in. utrzymanie wykorzystania biomasy drzewnej w granicach zrównoważonego rozwoju i zachęca do oszczędnego wykorzystywania drewna.

Strategii towarzyszy też plan stopniowego zasadzenia trzech miliardów drzew w Europie do 2030 roku. (PAP)

Posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (1)
Posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (2)
Posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (3)
Posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (4)
Posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (5)
Posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (6)
Posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (7)
Posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (8)
Posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (9)
Briefing prasowy po posiedzeniu prezydenckiej Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (10)
Briefing prasowy po posiedzeniu prezydenckiej Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (11)
Briefing prasowy po posiedzeniu prezydenckiej Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (12)
01_Rada_ds_Srodowiska_20220331_PK020752.jpg
02_Rada_ds_Srodowiska_20220331_PK020799.jpg
03_Rada_ds_Srodowiska_20220331_PK010436.jpg
04_Rada_ds_Srodowiska_20220331_PK010419.jpg
05_Rada_ds_Srodowiska_20220331_PK010442.jpg
06_Rada_ds_Srodowiska_20220331_PK010495.jpg
07_Rada_ds_Srodowiska_20220331_PK020829.jpg
08_Rada_ds_Srodowiska_20220331_PK010514.jpg
01_Rada_ds_Srodowiska_briefing_20220331_PK010521.jpg
02_Rada_ds_Srodowiska_briefing_20220331_PK010539.jpg
03_Rada_ds_Srodowiska_briefing_20220331_PK010586.jpg
04_Rada_ds_Srodowiska_briefing_20220331_PK020868.jpg