Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 12 lipca 2019

Senat przyjął bez poprawek ustawę zmieniającą ustawę o wsparciu kredytobiorców

12 lipca br. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, stosunkiem głosów 61 za, 0 przeciw przy 11 wstrzymujących się, przyjął bez poprawek ustawę z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw. Wcześniej ustawa została jednogłośnie poparta na posiedzeniu senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Projekt ustawy został przedłożony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, którego w toku prac parlamentarnych reprezentował Paweł Mucha, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku.

Akt prawny liberalizuje zasady otrzymywania i wzmacnia instrumenty wsparcia kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w stosunku do pierwotnej wersji regulacji. Kredytobiorca nadal będzie miał możliwość otrzymania zwrotnego wsparcia finansowego na spłatę zadłużenia, wydłuży się natomiast maksymalny czas jego otrzymywania z 18 do 36 miesięcy. Zwiększono także wysokość miesięcznego wsparcia z 1.500 zł do 2.000 zł, co oznacza, że całościowo może ono osiągnąć 72.000 zł. W przypadku sprzedaży nieruchomości, na której zabezpieczono zobowiązanie, kiedy kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryje całej wysokości zobowiązania, możliwe będzie uzyskanie przez kredytobiorcę jednorazowej pożyczki w wysokości do 72.000 zł. Zwrot wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia dokonywany będzie w 144 równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach, przy czym terminowa spłata 100 rat będzie oznaczała umorzenie reszty zobowiązania.

Środki na sfinansowanie wsparcia i pożyczki wypłacane będą za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców pochodzącego ze składek banków.

Istotną zmianą wprowadzaną do ustawy jest określenie trybu odwoławczego od decyzji kredytodawcy o odrzuceniu wniosku kredytobiorcy o przyznanie wsparcia lub pożyczki. W przypadku odrzucenia przez kredytodawcę wniosku, kredytobiorca będzie mógł zwrócić się do Rady Funduszu Wsparcia Kredytobiorców o dodatkową jego weryfikację.

Ustawa modyfikuje także dotychczas obowiązujące kryteria przyznawania wsparcia. Obniżono wartość - uprawniającego do skorzystania ze wsparcia - wskaźnika RdD (stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy) z 60 do 50% oraz dwukrotnie podwyższono progi dochodowe po których przekroczeniu wsparcie nie będzie udzielane. Zrezygnowano z warunku, zgodnie z którym wsparcie nie mogło być przyznane kredytobiorcy, który był najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Celem nowelizacji ustawy jest umożliwienie skorzystania ze wsparcia znacznie większej liczbie kredytobiorców niż dotychczas i efektywne wykorzystywanie środków gromadzonych na Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, które w chwili obecnej przekraczają 600 mln zł. Co istotne, wsparcie uregulowane w ustawie skierowane jest zarówno do kredytobiorców posiadających kredyty w złotówkach jak i denominowane i indeksowane do walut obcych.

Poleć znajomemu