Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 8 września 2021

Spotkanie Min. Janke z przedstawicielami środowiska twórców i wydawców

Pani Minister i jej rozmówcy stoją przy długim stole   |   Belweder | Spotkanie Min. Janke z przedstawicielami środowiska twórców i wydawców Belweder | Spotkanie Min. Janke z przedstawicielami środowiska twórców i wydawców Belweder | Spotkanie Min. Janke z przedstawicielami środowiska twórców i wydawców Belweder | Spotkanie Min. Janke z przedstawicielami środowiska twórców i wydawców Belweder | Spotkanie Min. Janke z przedstawicielami środowiska twórców i wydawców Belweder | Spotkanie Min. Janke z przedstawicielami środowiska twórców i wydawców Belweder | Spotkanie Min. Janke z przedstawicielami środowiska twórców i wydawców

8 września br. w Belwederze na prośbę twórców i wydawców odbyło się spotkanie Minister Bogny Janke z ich przedstawicielami w sprawie projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego.

 

Środowisko reprezentowali: Jan Młotkowski – Stowarzyszenie Autorów ZAIKS; Jacek Bromski – prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich; Maciej Hoffman – prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL; Dominik Skoczek – dyrektor Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych ZAPA; Marek Frąckowiak – dyrektor generalny Izby Wydawców Prasy; Maciej Dydo, dyrektor Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych.
 

 

W rozmowach uczestniczyła Minister Wanda Zwinogrodzka – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu reprezentująca projektodawcę, która poinformowała, że obecnie projekt ustawy jest na etapie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, ale ma nadzieję, że w końcu października ustawa w wypracowanym przez wszystkie zainteresowane strony kształcie trafi do parlamentu i będzie mogła być procedowana. Minister podkreśliła, że jest to pierwsza w Polsce tego typu ustawa ze wszech miar potrzebna, która w sposób kompleksowy porządkuje i wprowadza kwestie dotyczące artystów zawodowych. Ustawa została wpisana w Polski Ład, co zdecydowanie świadczy o podniesieniu jej statusu.
 W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że „po przemianie ustrojowej w 1989 r. rozwój sektora kultury nie był tak dynamiczny, jak można by tego oczekiwać po uwolnieniu się od komunistycznej cenzury i zagwarantowaniu wykonawcom artystycznej niezależności. Nieprecyzyjne i niejasne regulacje prawne oraz stopniowa utrata dostępu artystów do podstawowych zdobyczy cywilizacyjnych – takich jak prawo do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – to okoliczności oddalające nasz kraj od tych, które prowadzą świadomą i aktywną politykę kulturalną. Dostęp do dóbr kultury oraz swoboda działalności artystycznej to szczególnie ważne aspekty funkcjonowania społeczeństwa, determinujące wiele aspektów życia, łącznie z dynamiką wzrostu ekonomicznego i zamożności obywateli – obydwa te prawa zapewnia Konstytucja RP (odpowiednio w art. 6 i 73), która jednocześnie gwarantuje wszystkim obywatelom dostęp do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. (...) W Polsce liczba osób zawodowo wykonujących działalność artystyczną to łącznie z absolwentami szkolnictwa artystycznego ok. 67 000, a sytuacja ekonomiczna większości z nich jest trudna lub bardzo trudna.

Ponieważ jedynie mniej niż 13,9% tej grupy zawodowej pozostaje w stosunku pracy, duża część artystów albo w ogóle nie jest ubezpieczona, albo korzysta z ubezpieczenia przez pracodawcę członka rodziny, albo uczestniczy w patologicznych rozwiązaniach z zakresu „szarej strefy”.


Ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego m.in.:
1) definiuje kategorię artystów zawodowych i ich działalność, a także ich uprawnienia, umożliwiając precyzyjne dostosowanie rozwiązań do ich potrzeb,
2) reguluje procedury uzyskania, poświadczania i utrwalania uprawnień artysty zawodowego na podstawie dorobku potwierdzonego przez organizacje reprezentatywne dla środowisk artystycznych lub wykształcenia artystycznego, a także przychodów z działalności artystycznej,
3) określa zasady dostępu artystów do systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych dostosowane do funkcjonowania systemu ubezpieczeń (każdy artysta, który nie ma tytułu z innego źródła, np. działalności gospodarczej czy stosunku pracy, opłaca składki na poziomie tych odpowiadających płacy minimalnej),
4) tworzy dedykowany fundusz wsparcia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla najmniej zarabiających osób mających uprawnienia artysty (dopłaty od 20% do 80% wysokości składek),
5) wskazuje źródła finansowania ww. funduszu (głównym źródłem są środki pozabudżetowe, przy gwarancji budżetu państwa),
6) wprowadza Kartę Artysty (na wzór Karty Dużej Rodziny) umożliwiającą tworzenie pakietów, udogodnień, ulg i ofert adresowanych do tej grupy społecznej,
7) ustanawia operatora, tj. Polską Izbę Artystów. W ramach projektowanej regulacji definiuje się nową kategorię prawną – artysty zawodowego – której przyznaje się uprawnienia bez względu na to, czy w świetle prawa autorskiego danej osobie przynależą prawa twórcy, czy prawa pokrewne do wykonywanego dzieła sztuki (utworu).

Podstawowym źródłem finansowania systemu wsparcia dla artystów ma być tzw. opłata reprograficzna, czyli opłata od urządzeń umożliwiających dozwolony użytek utworów chronionych. W większości krajów europejskich opłatą objęte są nowoczesne urządzenia (komputery, tablety, smartfony) i nośniki pamięci (dyski, pendrive’y), a od 25 do 50% wpływów przeznaczane jest na dedykowane fundusze wspierające artystów.

Przedstawiciele twórców i wydawców podziękowali za spotkanie. Podkreślili, że mimo rozbieżności popierają ustawę i są za szybkim jej uchwaleniem. Liczą w tym zakresie na wsparcie Prezydenta RP, który wielokrotnie okazywał je  środowiskom twórczym.
 Minister Bogna Janke, dziękując za dyskusję i przedstawione argumenty, zapewniła, że zostaną one przekazane Prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Wszystkie etapy opracowania projektu oraz zgłaszane w trakcie konsultacji publicznych stanowiska i opinie są na bieżąco monitorowane w Kancelarii Prezydenta RP, również dzisiejsza debata, co poświadczył obecny na spotkaniu przedstawiciel  Biura Prawa i Ustroju.

Poleć znajomemu