Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 15 marca 2017

Wieczór wspomnień ministra Władysława Stasiaka

  |   Swoimi wspomnieniami dzielił się Prezydent Andrzej Duda, małżonka Władysława Stasiaka, Barbara oraz najbliżsi przyjaciele. Swoimi wspomnieniami dzielił się Prezydent Andrzej Duda, małżonka Władysława Stasiaka, Barbara oraz najbliżsi przyjaciele. Swoimi wspomnieniami dzielił się Prezydent Andrzej Duda, małżonka Władysława Stasiaka, Barbara oraz najbliżsi przyjaciele. Swoimi wspomnieniami dzielił się Prezydent Andrzej Duda, małżonka Władysława Stasiaka, Barbara oraz najbliżsi przyjaciele. Swoimi wspomnieniami dzielił się Prezydent Andrzej Duda, małżonka Władysława Stasiaka, Barbara oraz najbliżsi przyjaciele. Swoimi wspomnieniami dzielił się Prezydent Andrzej Duda, małżonka Władysława Stasiaka, Barbara oraz najbliżsi przyjaciele. Swoimi wspomnieniami dzielił się Prezydent Andrzej Duda, małżonka Władysława Stasiaka, Barbara oraz najbliżsi przyjaciele. Swoimi wspomnieniami dzielił się Prezydent Andrzej Duda, małżonka Władysława Stasiaka, Barbara oraz najbliżsi przyjaciele. Swoimi wspomnieniami dzielił się Prezydent Andrzej Duda, małżonka Władysława Stasiaka, Barbara oraz najbliżsi przyjaciele. Swoimi wspomnieniami dzielił się Prezydent Andrzej Duda, małżonka Władysława Stasiaka, Barbara oraz najbliżsi przyjaciele.

W rocznice 51. urodzin w Pałacu Prezydenckim spotkali się bliscy i współpracownicy śp. ministra Władysława Stasiaka. Swoimi wspomnieniami dzielił się Prezydent Andrzej Duda, małżonka Władysława Stasiaka, Barbara oraz najbliżsi przyjaciele.

 

Władysław Stasiak był ostatnim szefem Kancelarii Prezydenta RP w czasie prezydentury Lecha Kaczyńskiego, wcześniej szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz wiceprezydentem m. st. Warszawy. Zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie pod Smoleńskiem.

 

Prezydent wspominając czas wspólnej pracy w Kancelarii Prezydenta RP podkreślał, że Władysławowi Stasiakowi zawsze przyświecała idea propaństwowa. Był on oparciem dla swoich współpracowników i cieszył się szacunkiem, którym darzyli go zarówno przyjaciele, jak i osoby o zupełnie odmiennych poglądach politycznych.

 

Podczas wieczoru wspomnień wystąpili również Monika Chrzanowska i Paweł Ruszkowski - laureaci nagrody im. Władysława Stasiaka na Festiwalu Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja”.

 

 

***

 

 

Władysław Stasiak urodził się 15 marca 1966 r. we Wrocławiu. Był absolwentem Uniwersytetu Wro­cławskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Uczestniczył w krajowych i zagranicznych szkoleniach, semina­riach oraz stażach dotyczących organizacji i funkcjonowania formacji policyjnych, formułowania strategii bezpieczeństwa, także organizowania współpracy międzyinstytucjonalnej w dzie­dzinie bezpieczeństwa.

 

Od 1993 r. do 2002 r. był Wicedyrektorem Departa­mentu Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrz­nego Najwyższej Izby Kontroli odpowiedzialnym m.in. za kontrole dotyczące badania i oceny sprawności działania Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, w tym oceny jakości wykonywania zadań ustawowych, naboru i szkolenia Policji, koordynacji działań służb, rzetelności wykorzysta­nia środków budżetowych w resorcie spraw wewnętrznych i obrony narodowej.

W latach 2002-2005 był Zastępcą Prezydenta Warszawy odpowiedzialnym m.in. za sprawy bezpieczeństwa i zarzą­dzania kryzysowego. W Urzędzie m.st. Warszawy inicjował i wdrażał pro­gramy współpracy administracji samorządowej – w tym zwłaszcza Straży Miejskiej – z Policją.

 

Od listopada 2005 r. do sierpnia 2006 r. pełnił funk­cję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Był inicjatorem i kierującym pracami zespołu przygo­towującego projekt ustawy o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Stra­ży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009. Kierował przygotowaniem projektu propozycji resortu spraw wewnętrznych i administracji dotyczących nowelizacji kodeksu wykroczeń oraz kodeksu postępowania w sprawach o wy­kroczenia.

 

Pod kierunkiem Władysława Stasiaka powstał również projekt rządowego progra­mu Razem Bezpieczniej. Odpowiadał on też za przygotowanie pielgrzymki do Polski Papieża Benedykta XVI w maju 2006 r. oraz był współautorem koncepcji powołania Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

 

24 sierpnia 2006 r. został powołany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na stanowisko Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jednocześnie pełnił funkcję Sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Od 8 sierpnia 2007 r. do 16 listopada 2007 r. był Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. 19 listopada 2007 ponownie został Szefem BBN.

Do najważniejszych dokumentów, które powstały w BBN pod jego kierownictwem należą m.in.: Koordynacja zwalczania terroryzmu na przykładzie wybranych państw w Europie; Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE – szanse i zagrożenia dla Polski; Studium przypadku dot. ataków cybernetycznych na Estonię; Ocena polityki państwa polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą na podstawie raportu Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii Polaków za Granicą; Ocena polityki energetycznej Państwa do 2025 r.; Ocena bezpieczeństwa energetycznego Polski w zakresie zaopatrzenia w ropę naftową; Nowa ofensywa energetyczna Kremla a inwestycje zachodnich koncernów naftowych w Rosji; Analiza dot. roli „czynnika rosyjskiego” w kryzysie politycznym na Ukrainie; Analiza dot. zaangażowania UE w Kosowie; Analiza nt. oferty Iranu odnośnie otwarcia irańskiego rynku energetyki atomowej w kontekście jego aktualnej polityki nuklearnej; Analiza nt. inicjatywy ustawodawczej, rozszerzającej uprawnienia służb bezpieczeństwa koncernów energetycznych Gazprom i Transnieft; Raport dot. bezpieczeństwa sieci przesyłowych energii elektrycznej w Polsce.

 

Władysław Stasiak podczas swojej działalności w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego został dwukrotnie odznaczony. 6 czerwca 2007 r. przez Pierre’a Menata jednym z najwyższych odznaczeń francuskich - Narodowym Orderem Kawalera Zasługi, za wkład w rozwój stosun­ków polsko-francuskich. 13 czerwca 2007 r. Ka­pituła Odznaki GROM przyznała Władysławowi Stasiakowi Honorową Od­znakę GROM. Wręczyli ją przedstawiciel Cicho­ciemnych gen. bryg. Stefan „Starba” Bałuk i dowódca jednostki płk Piotr Patalong.

 

Od 27 lipca 2009 r. Władysław Stasiak kierował prezydencką kancelarią. Wcześniej był zastępcą jej szefa.

 

Zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie pod Smoleńskiem w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Poleć znajomemu