Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 5 września 2017

Spotkanie szefowej Kancelarii Prezydenta RP z przedstawicielami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

  |   Minister Halina Szymańska z przedstawicielkami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Minister Halina Szymańska z przedstawicielkami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Minister Halina Szymańska z przedstawicielkami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Minister Halina Szymańska z przedstawicielkami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Minister Halina Szymańska z przedstawicielkami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

O problemie tzw. „uśpionych polis” rozmawiała szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska podczas spotkania z Elżbietą Wanat-Połeć oraz Małgorzatą Ślepowrońską reprezentującymi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 

 

Minister Szymańska podziękowała gościom za chęć włączenia się w prace nad systemowym rozwiązaniem problemu tzw. „uśpionych polis”.

 

Z obowiązujących przepisów nie wynika powinność sprawdzenia przez ubezpieczyciela czy osoba zgłaszająca roszczenie jest uprawiona do świadczenia z tytułu umowy zawartej z innym zakładem ubezpieczeń, niż ten, który otrzymał zgłoszenie roszczenia.

 

Z informacji przedstawionych Zespołowi Analiz Systemowych działającemu w Kancelarii Prezydenta RP przez Rzecznika Finansowego wynika, iż odnotowuje się przypadki, w których osoba występująca z roszczeniem, która nie dysponuje konkretnymi danymi dotyczącymi umowy ubezpieczenia (numer umowy, data zawarcia umowy, pełne dane stron umowy, brak dokumentów), często spotyka się z niechęcią do udzielenia jakichkolwiek informacji ze strony zakładu ubezpieczeń o ewentualnej umowie ubezpieczenia.

 

Uczestnicy spotkania poruszali kwestie związane z możliwością wypracowania regulacji prawnych, które zabezpieczą realizację świadczeń należnych z tytułu takich umów ubezpieczenia oraz określą zasady postępowania ze środkami zgromadzonymi na ich podstawie.

 

W obecnych uwarunkowaniach prawnych – jeśli uposażony nie wie, z którym z zakładów została zawarta umowa – pozostaje mu jedynie zgłaszanie wypadku lub roszczeń do każdego z zakładów ubezpieczeń z osobna, które w ramach postępowania wyjaśniającego zobowiązane są do sprawdzenia, czy osoba występująca z takim zgłoszeniem jest uprawniona z umowy ubezpieczenia.  

 

Kwestia „uśpionych polis” została zgłoszona przez Rzecznika Finansowego do Zespołu Analiz Systemowych powołanego w KPRP w celu formułowania propozycji zmian obowiązujących regulacji prawnych w oparciu o sprawy obywateli, które były przedmiotem rozpoznania przez Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP lub zaproszonych do współpracy w ramach Zespołu przedstawicieli: Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta oraz Rzecznika Finansowego.

Poleć znajomemu