12 października 2021
12 października 2021 r. Sekretarz Stanu Bogna Janke spotkała się w Kancelarii Prezydenta RP z Prezesem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezarym Kaźmierczakiem i Wiceprezesem Marcinem Nowackim. Podczas spotkania omówiono sprawy dotyczące funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego. Przedstawiciele ZPP zgłosili dwie propozycje zmian dotyczących reprezentatywnych organizacji pracodawców, reprezentujących stronę pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego.
 
Pierwsza dotyczy zwiększenia kwoty finansowania przypadającej na każdą organizację reprezentatywną i ustanowienie stałego wskaźnika kwoty. Przedstawiciele Związku Przedsiębiorców i Pracodawców zaproponowali, aby każda z organizacji otrzymywała ośmiokrotność przeciętnego rocznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ustalonego na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ogłoszonego przez Prezesa GUS. W 2021 roku byłoby to 496 032 zł.
 

Druga propozycja dotyczy ustanowienia dodatkowego kryterium weryfikowania reprezentatywności organizacji pracodawców. Panowie Prezesi postulowali wprowadzenie takiego rozwiązania, które wymagałoby wykazania, że przychody organizacji z tytułu składek członkowskich wynoszą nie mniej, niż 30% równowartości w złotych 2 milionów euro, wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym organizacja składa wniosek w przedmiocie stwierdzenia jej reprezentatywności. W 2021 roku byłaby to równowartość ok. 2,76 mln zł. Dopiero po spełnieniu tego kryterium, organizacja pracodawców mogłaby uzyskać status reprezentatywnej organizacji pracodawców.

Jak podkreślali podczas rozmowy z Panią Minister Przedstawiciele ZPP, obecnie możliwe jest uzyskanie reprezentatywności, poprzez akwizycję członków w zamian za całkowicie nieekwiwalentne (bądź wręcz symboliczne) składki.
 

Spotkanie odbyło się na prośbę Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.