Menu rozwijane

16 czerwca 2015

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystości z okazji 15. rocznicy powstania

Instytutu Pamięci Narodowej

Zamek Królewski w Warszawie

 

Szanowny Panie Prezesie!

Panie i Panowie!

Instytut Pamięci Narodowej to instytucja, która od piętnastu lat w sposób szczególny zabiega o szacunek, jakim nasz naród może i powinien obdarzać sam siebie oraz jakiego ma prawo oczekiwać od innych. Składając jubileuszowe gratulacje obecnym i byłym pracownikom oraz współpracownikom Instytutu, dziękuję im za poświęcenie swojej wiedzy i osobistego zaangażowania na rzecz realizacji tej niezwykle ważnej misji.

Odtwarzanie, utrwalanie i popularyzacja możliwie pełnego obrazu najnowszej historii Polski jest realizacją najwyższego ideału nauki oraz jednej z najważniejszych wartości ludzkich – prawdy. Konsekwencja w dążeniu do prawdy jest lekarstwem na wciąż niezagojone rany z przeszłości, warunkiem przebaczenia i pojednania w wymiarze jednostkowym, ogólnonarodowym oraz międzynarodowym. Jest też niezbędnym fundamentem, na którym budować należy
przyszłości Europy. Oto właściwa miara wymagań wobec Instytutu Pamięci Narodowej jako jednej z agend suwerennej, demokratycznej Rzeczypospolitej. Zadania realizowane przez Instytut winny stale umacniać jego renomę jako instytucji wiarygodnej i respektowanej, będącej wzorem rzetelności, bezstronności i praworządności.

Dorobek IPN ujęty w liczby budzi szacunek i uznanie. To tysiące żmudnych śledztw, badań i analiz, ogrom zgromadzonej dokumentacji i znalezisk materialnych, setki cennych opracowań i publikacji, wiele konferencji, wystaw, wydarzeń kulturalnych i inicjatyw przedstawiających nieznane karty naszej historii. Wielką zasługą specjalistów Instytutu jest stopniowa odbudowa gmachu wiedzy, który przez dekady był świadomie niszczony, nieunikanie trudnych, czasem bolesnych pytań nurtujących współczesnych Polaków, rozbudzanie zainteresowania historią i mechanizmami procesów historycznych.

Jestem przekonany, że zgromadzone doświadczenia, dobre praktyki i tradycje mijającego piętnastolecia będą sprzyjać realizacji planów i zamierzeń Instytutu także w nadchodzących latach.

Życzę Państwu kolejnych, równie szacownych jubileuszy oraz satysfakcji ze służby publicznej pełnionej w duchu odpowiedzialności, zarówno wobec poprzednich, jak i wobec przyszłych pokoleń.

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej