Współpraca samorządów

Działania na rzecz rodzin, inicjowane i realizowane przez samorządy terytorialne, to jeden z filarów ogłoszonego w maju 2013 r. Programu Polityki Rodzinnej Prezydenta RP. Wśród 44 priorytetów tego Programu znajduje się m.in. postulat wspierania rodzin na poziomie lokalnym. Działania samorządów w tym zakresie są warunkiem koniecznym dla kształtowania w całym kraju klimatu przyjaznego rodzinie, a to z kolei jest niezbędne dla pomyślnej realizacji prezydenckiego programu.

Z satysfakcją obserwujemy samorządy, które podejmują próby konsolidowania sił – wspólnie realizują programy wspierania rodzin, wzbogacając wzajemnie ofertę beneficjów do których uprawnia karta. Ten kierunek działania wymaga wsparcia, bo daje szanse działania także gminom czy powiatom o niewielkim własnym potencjale.

Dlatego przekazujemy Państwu publikację zawierającą dobre praktyki współpracy samorządów przy tworzeniu Kart Dużych Rodzin, mając nadzieję, że dzięki informacjom zawartym w niniejszym opracowaniu uda się zmniejszyć barierę braku wiedzy, która ogranicza te inicjatywy, ale też zniwelować barierę obaw i pesymizmu.