Regulamin Konkursu dla Pracodawców "Dobry Klimat dla Rodziny" o Nagrodę Pary Prezydenckiej

§ 1. Cele Konkursu

1.    Celem Konkursu dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny” o Nagrodę Pary Prezydenckiej, zwanego dalej „Konkursem”, jest podnoszenie świadomości, propagowanie wiedzy oraz upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie zatrudnienia przyjaznego rodzinie, poprzez wyróżnienie pracodawców odnoszących sukcesy w tym obszarze.
2.    Celami szczegółowymi Konkursu są:

1)    promowanie pracodawców tworzących przyjazne warunki pracy, pozbawione przejawów dyskryminacji ze względu na rodzicielstwo i wynikające z niego obowiązki rodzinne;
2)    upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie kształtowania relacji na płaszczyźnie pracodawca – pracownik, poprzez ukazywanie stosowanych przez pracodawców rozwiązań dotyczących godzenia pracy zawodowej z rodzicielstwem;
3)    promowanie i kreowanie w opinii publicznej wizerunku pracodawcy jako podmiotu społecznie odpowiedzialnego, tworzącego stanowiska pracy i zatrudniającego pracowników z poszanowaniem ich prywatności i prawa do określania własnych priorytetów, w szczególności dotyczących rodzicielstwa.

§ 2. Organizator, Koordynator, Partnerzy i Instytucje Wspierające Konkurs

1.    Organizatorem Konkursu jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „Kancelarią Prezydenta” lub „Organizatorem Konkursu”.
2.    Koordynatorem Konkursu jest PwC Polska sp. z o.o.
3.    Partnerami Konkursu są: Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Pracodawców Business Centre Club, Inicjatywa Firm Rodzinnych, Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i PwC Polska sp. z o.o.
4.    Do zadań Partnerów Konkursu należy:

1)    wsparcie merytoryczne Organizatora Konkursu;
2)    promocja Konkursu, w szczególności poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacji o Konkursie wraz z dokumentacją konkursową i poinformowanie o Konkursie swoich członków lub pracodawców, z którymi współpracują;
3)    wyznaczenie przedstawiciela do Kapituły Konkursu.

5.    Instytucjami Wspierającymi Konkurs są: Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania, GPTW Institute Polska Sp. z o. o., Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami i Polska Rada Biznesu.
6.    Do zadań Instytucji Wspierających Konkurs należy:

1)    wsparcie merytoryczne Organizatora Konkursu;
2)    promocja Konkursu, w szczególności poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacji o Konkursie wraz z dokumentacją konkursową i poinformowanie o Konkursie swoich członków lub pracodawców, z którymi współpracują.

§ 3. Uczestnicy Konkursu

1.    Konkurs jest adresowany do pracodawców prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno działających w sektorze prywatnym, w tym organizacji pozarządowych, jak i w sektorze publicznym, w tym administracji publicznej.
2.    Za pracodawców, o których mowa w ust. 1, uważa się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zatrudniające pracowników na podstawie stosunku pracy.
3.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracodawcy będący Partnerami lub Instytucjami Wspierającymi Konkurs.
4.    Warunkiem udziału w Konkursie jest prowadzenie przez pracodawcę działalności połączonej z zatrudnianiem pracowników nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem zgłoszenia udziału w Konkursie.
5.    Udział w Konkursie jest bezpłatny i nie wiąże się z jakąkolwiek partycypacją finansową pracodawcy w kosztach związanych z organizacją Konkursu.

§ 4. Powołanie Kapituły Konkursu

1.    Kapituła Konkursu jest powoływana przez Szefa Kancelarii Prezydenta.
2.    Kapituła Konkursu składa się z co najmniej dziewięciu członków, będących przedstawicielami Kancelarii Prezydenta i Partnerów Konkursu oraz ekspertami w dziedzinach związanych z tematyką Konkursu.
3.    Imienna lista członków Kapituły Konkursu jest publikowana na stronie internetowej http://www.prezydent.pl/dla-rodziny/konkurs-pracodawcy.
4.    Przewodniczącego Kapituły Konkursu wyznacza, spośród członków Kapituły Konkursu, Szef Kancelarii Prezydenta.
5.    Przewodniczący Kapituły Konkursu kieruje pracami Kapituły Konkursu oraz poszczególnymi edycjami Konkursu, dbając o realizację jego celów.
6.    Zastępcę Przewodniczącego Kapituły Konkursu wybiera Kapituła Konkursu, spośród jej członków, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
7.    Zmiany w składzie Kapituły Konkursu oraz na stanowisku Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Kapituły Konkursu mogą być dokonywane w każdym czasie, w trybie określonym odpowiednio w ust. 1, 2, 4 i 6.

§ 5. Prace Kapituły Konkursu

1.    Posiedzenia Kapituły Konkursu zwołuje Przewodniczący Kapituły Konkursu. W razie nieobecności Przewodniczącego Kapituły Konkursu, posiedzenia Kapituły Konkursu zwołuje Zastępca Przewodniczącego Kapituły Konkursu.
2.    O terminie posiedzenia członkowie Kapituły Konkursu są zawiadamiani drogą elektroniczną, co najmniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
3.    Posiedzenia Kapituły Konkursu mają charakter zamknięty i nie są dostępne dla osób spoza Kapituły Konkursu, z wyjątkiem osób wskazanych przez Przewodniczącego Kapituły Konkursu.
4.    Decyzje Kapituły Konkursu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły Konkursu.
5.    Członkowie Kapituły Konkursu są zobowiązani do:

1)    zachowania poufności i nieprzekazywania informacji dotyczących przebiegu prac Kapituły Konkursu osobom trzecim;
2)    wyłączenia się z oceny danego pracodawcy w sytuacji, gdy pomiędzy członkiem Kapituły Konkursu a tym pracodawcą może zaistnieć konflikt interesów.

6.    Za udział w pracach Kapituły Konkursu członkowie Kapituły Konkursu nie otrzymują wynagrodzenia.
7.    Obsługę prac Kapituły Konkursu zapewnia Organizator Konkursu.

§ 6. Organizacja Konkursu

1.    Konkurs jest realizowany w trzech kategoriach konkursowych:

1)    kategoria I – pracodawcy zatrudniający do 49 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty);
2)    kategoria II – pracodawcy zatrudniający od 50 do 249 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty);
3)    kategoria III – pracodawcy zatrudniający 250 i więcej pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty).

2.    Konkurs jest ogłaszany corocznie, w terminie wskazanym przez Przewodniczącego Kapituły Konkursu. Wyłonienie zwycięzców Konkursu, zwanych dalej „Laureatami”,  odbywa się podczas uroczystej Gali Konkursu, zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim.
3.    Informacje o ogłoszeniu Konkursu wraz z dokumentacją konkursową oraz informacje o Laureatach Konkursu są zamieszczane na stronie internetowej http://www.prezydent.pl/dla-rodziny/konkurs-pracodawcy, w zakładce poświęconej Konkursowi, oraz na stronach internetowych Partnerów i Instytucji Wspierających Konkurs. Partnerzy i Instytucje Wspierające Konkurs mogą zamieszczać na swoich stronach internetowych informacje o Laureatach Konkursu.
4.    Konkurs składa się z czterech etapów. Poszczególne etapy Konkursu przeprowadzane są w terminach określonych w ogłoszeniu o Konkursie.
5.    Wybór pracodawców dokonany w ramach poszczególnych etapów Konkursu, odbywa się zgodnie z metodologią przyjętą przez Organizatora Konkursu, ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
6.    Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zasięgania opinii o pracodawcy biorącym udział w Konkursie, w zakresie związanym z tematyką Konkursu, z różnych źródeł.
7.    Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z:

1)    wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora i Koordynatora Konkursu – w celach związanych z realizacją i promocją Konkursu:

a)    otrzymanych od pracodawców wyłonionych w II etapie Konkursu informacji o stosowanych przez nich najlepszych praktykach w zakresie zatrudnienia przyjaznego rodzinie, zawartych w dokumentacji konkursowej, w szczególności na ich wykorzystanie w materiałach pokonkursowych, publikacjach oraz innego rodzaju dokumentach służących upowszechnianiu tych praktyk, poprzez utrwalenie i rozpowszechnienie dowolną techniką i w dowolny sposób, także przy pomocy sieci Internet,
b)    nazw pracodawców wyłonionych w II etapie Konkursu, w tym również w zestawieniu z informacjami, o których mowa w lit. a;

2)    potwierdzeniem, że przekazanie przez uczestników Konkursu, w związku z udziałem w Konkursie, Organizatorowi i Koordynatorowi Konkursu danych osobowych, w tym danych dotyczących pracowników i osób reprezentujących uczestnika Konkursu, nie narusza przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
3)    wyrażeniem przez uczestników Konkursu zgody na przetwarzanie przez Organizatora i Koordynatora Konkursu danych osobowych, o których mowa w pkt 2, w celach związanych z realizacją Konkursu;
4)    wyrażeniem przez uczestników Konkursu zgody na otrzymywanie od Organizatora i Koordynatora Konkursu przekazywanych drogą elektroniczną informacji związanych z realizacją i promocją Konkursu, przesyłanych zarówno do nich, jak i do wskazanych przez nich pracowników.

8.    Informacje przekazane przez uczestników Konkursu nie mogą być wykorzystane w celach innych niż określone w ust. 7.
9.    Organizator i Koordynator Konkursu chronią dane osobowe, o których mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, w sposób i z zachowaniem środków organizacyjnych i technicznych zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10.  Korespondencja dotycząca Konkursu przesyłana jest na adres mailowy [email protected] Informacje dotyczące Konkursu dostępne są pod numerem telefonu (0-22) 746 40 00.

§ 7. Etapy Konkursu

ETAP I – zgłoszenie udziału do Konkursu i ocena kwestionariuszy pracodawcy

1.     Do udziału w Konkursie pracodawca:

1)    zgłasza się samodzielnie, poprzez wypełnienie elektronicznego kwestionariusza pracodawcy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu;
2)     jest zgłaszany przez pracownika lub organizację społeczną, w tym związek zawodowy, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.

2.    W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Koordynator Konkursu zwraca się do pracodawcy o wypełnienie kwestionariusza pracodawcy, w terminie do dnia zakończenia I etapu Konkursu, a jeżeli informację o zgłoszeniu do udziału w Konkursie pracodawca otrzymał później niż na 5 dni przed zakończeniem I etapu Konkursu – w terminie do 5 dni po jego zakończeniu.
3.    Niewypełnienie kwestionariusza pracodawcy albo niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 2,  jest równoznaczne z brakiem zgody pracodawcy na udział w Konkursie.
4.    Na podstawie nadesłanych kwestionariuszy pracodawcy, Organizator i Koordynator Konkursu wyłaniają w każdej z kategorii konkursowych co najmniej ośmiu pracodawców, którzy uzyskali najwyższą ocenę, nie więcej jednak niż 60 pracodawców łącznie, we wszystkich kategoriach.

ETAP II – ocena wniosków zawierających pytania otwarte

1.    Koordynator Konkursu przesyła pracodawcom wyłonionym w I etapie Konkursu wniosek zawierający pytania otwarte, pogłębiające informacje zebrane podczas I etapu Konkursu, stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.
2.     Wypełniony wniosek, o którym mowa w ust. 1, pracodawca przesyła Koordynatorowi Konkursu w terminie określonym w ogłoszeniu o Konkursie.
3.     Niewypełnienie wniosku albo niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 2, jest równoznaczne z rezygnacją pracodawcy z udziału w kolejnych etapach Konkursu.
4.     Każdy wniosek, o którym mowa w ust. 2, zostaje poddany ocenie przez co najmniej dwóch ekspertów:

1)    przedstawiciela Organizatora Konkursu albo osobę wskazaną przez Organizatora Konkursu oraz
2)    przedstawiciela Koordynatora Konkursu.

 5.    Spośród ocenionych wniosków, eksperci wyłaniają w każdej z kategorii konkursowych co najmniej pięciu pracodawców, którzy uzyskali najwyższą ocenę, nie więcej jednak niż 25 pracodawców łącznie, we wszystkich kategoriach.

ETAP III – badanie ankietowe pracowników

1.    Koordynator Konkursu zwraca się do każdego z pracodawców wyłonionych w II etapie Konkursu o przekazanie, w terminie określonym w ogłoszeniu o Konkursie, bazy danych kontaktowych pracowników opiekujących się dziećmi do lat 14, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Organizatora Konkursu.
2.    Nieprzesłanie bazy albo niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z rezygnacją pracodawcy z udziału w kolejnych etapach Konkursu.
3.    Spośród pracowników, o których mowa w ust. 1, Organizator i Koordynator Konkursu wyłaniają, grupę pracowników, którym przekazywana jest – celem wypełnienia – ankieta pracownika, stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu.
4.    Ankieta pracownika jest anonimowa. Informacje zawarte w ankiecie pracownika nie są  udostępniane pracodawcy.
5.    Pracownik wypełnia ankietę pracownika w formie elektronicznej i przesyła ją Koordynatorowi Konkursu. W przypadku, gdy u danego pracodawcy brak jest możliwości wypełnienia ankiety w formie elektronicznej, pracownik wypełnia ankietę w formie papierowej i zwraca ją Organizatorowi Konkursu.
6.    Na podstawie wyników ankiety pracownika, wniosku zawierającego pytania otwarte oraz kwestionariusza pracodawcy, Koordynator Konkursu przygotowuje raport oceniający danego pracodawcę.
7.    Raport, o którym mowa w ust. 6, przekazywany jest członkom Kapituły Konkursu.

ETAP IV – wyłonienie Laureatów Konkursu

1.    Po zapoznaniu się z raportami przekazanymi przez Koordynatora Konkursu, Kapituła Konkursu dokonuje wyboru w każdej z kategorii konkursowych co najmniej trzech pracodawców, których rekomenduje Parze Prezydenckiej.
2.     Spośród pracodawców, o których mowa w ust. 1, Para Prezydencka wybiera Laureatów Konkursu, którym przyznaje Nagrody.
3.     Para Prezydencka może przyznać w każdej kategorii konkursowej więcej niż jedną Nagrodę albo zrezygnować z przyznania Nagrody.

§ 8. Nagrody w Konkursie

1.    Nagrodę w Konkursie stanowi:

1)    prawo do posługiwania się tytułem „Laureat Nagrody Pary Prezydenckiej w Konkursie dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny” [rok]”;
2)    dyplom;
3)    statuetka.

2.    Laureaci mają prawo do:

1)    zaprezentowania stosowanych rozwiązań z zakresu zatrudnienia przyjaznego rodzinie na stronie internetowej www.prezydent.pl;
2)    wykorzystania tytułu „Laureat Nagrody Pary Prezydenckiej w Konkursie dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny” [rok]”, dyplomu i statuetki w prowadzonych przez siebie działaniach, z wyłączeniem działań marketingowych dotyczących świadczonych przez pracodawcę usług oraz wytwarzanych produktów i ich opakowań, z zastrzeżeniem, że:

a)    działania te nie godzą w cel Konkursu, dobre imię i powagę urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Organizatora Konkursu oraz Partnerów i Instytucji Wspierających Konkurs oraz nie naruszają dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego lub dóbr osobistych,
b)    każdorazowo podawana jest pełna nazwa zdobytego tytułu z oznaczeniem roku edycji Konkursu.

3.     Ewentualne wątpliwości dotyczące zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, rozstrzyga Organizator Konkursu.
4.     Z tytułu uzyskania Nagrody Laureaci Konkursu nie otrzymują gratyfikacji finansowych.
5.     Laureaci nie mogą brać udziału w kolejnych dwóch edycjach Konkursu, chyba że Organizator Konkursu zmieni formułę Konkursu w sposób pozwalający na uznanie jego odrębnego charakteru.

§ 9. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Załączniki do Regulaminu Konkursu:
Załącznik nr 1 –  Kwestionariusz pracodawcy w Konkursie dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny” o Nagrodę Pary Prezydenckiej
Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszenia do Konkursu dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny” o Nagrodę Pary Prezydenckiej
Załącznik nr 3 – Wniosek zawierający pytania otwarte w Konkursie dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny” o Nagrodę Pary Prezydenckiej
Załącznik nr 4 – Ankieta pracownika w Konkursie dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny” o Nagrodę Pary Prezydenckiej

***

Zachęcając Państwa do tworzenia w Polsce dobrego klimatu dla rodziny, poprzez wprowadzanie różnorodnych rozwiązań przyjaznych rodzinie, w szczególności konkursów na najlepsze inicjatywy wspierające rodziny, informujemy, że istnieje możliwość wykorzystania – jako wzoru – zamieszczonego na stronie internetowej Regulaminu Konkursu dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny” o Nagrodę Pary Prezydenckiej oraz załączników do tego Regulaminu. Ww. dokumentacja konkursowa powinna zostać dostosowana do specyfiki podmiotu prowadzącego dane przedsięwzięcie oraz charakteru tego przedsięwzięcia.

Wykorzystanie dokumentacji konkursowej odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.). Ponadto nie może godzić w dobre imię i powagę urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jak również naruszać dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego i dóbr osobistych.