Samodzielność mieszkaniowa

Istotną barierą dla podejmowania decyzji o posiadaniu dzieci jest ograniczony dostęp do mieszkań. Szczególnie dotkliwy wydaje się brak mieszkań na wynajem o regulowanych czynszach – dotychczasowa polityka państwa skoncentrowana była przede wszystkim na wspieraniu młodych rodzin w zakupie mieszkania.

Kancelaria Prezydenta RP włączyła się w upowszechnianie koncepcji budownictwa mieszkań na wynajem,  w tym wsparcie budownictwa społecznego oraz upowszechnianie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) jako instrumentu, który może wspomóc samorządy lokalne w budowaniu nowych oraz remontach istniejących mieszkań.

20 lutego 2014 r. odbyło się w Pałacu Prezydenckim seminarium, w czasie którego omówione zostały zmiany w prawie, niezbędne dla upowszechnienia formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. W jego wyniku Kancelaria podjęła współpracę z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz z Ministerstwem Finansów, dzięki której nawiązane zostało porozumienie w sprawie wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących:

  • zaliczania wypłat wynagrodzenia dla partnera prywatnego w ramach formuły PPP do wydatków majątkowych lub bieżących – procedowana w sejmie (lipiec 2015 r.) ustawa o rewitalizacji wnosi stosowne zmiany w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym,
  • prawnego uzgodnienia ram dla określania podziału ryzyk przy zawieraniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (właściwe rozporządzenie Ministra  Gospodarki zostało wydane w lutym 2015 r.).

Z inspiracji Kancelarii Prezydenta zapisy o partnerstwie publiczno-prywatnym znalazły się w przygotowanych w 2014 r. przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Założeniach do Narodowego Planu Rewitalizacji 2022, czyniąc z niego ważne narzędzie polityki mieszkaniowej.

Aby wspomóc jednostki samorządu terytorialnego w stosowaniu formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, Kancelaria przygotowała poradnik Partnerstwo publiczno-prywatne w mieszkalnictwie. Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do realizacji projektu PPP.