Menu rozwijane

04 lipca 2015

Obszary wiejskie w Polsce zajmują ponad 93% powierzchni kraju i w zależności od sposobu liczenia (GUS, OECD, EUROSTAT) zamieszkane są przez 40-46% mieszkańców. Dziś większość mieszkańców tych obszarów (ponad 60%) czerpie większość dochodów z działalności pozarolniczej. Dlatego potrzebny jest całościowy program, którego realizacja da nowe impulsy rozwoju terenów wiejskich, aby stały się atrakcyjnym miejscem do życia i pracy – uznali paneliści Forum Debaty Publicznej, jakie odbyło się 4 lipca w Koninie.

Kanwą do dyskusji, w której wzięli udział Maciej Pietrzykowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, moderator dyskusji), Tomasz Mironczuk (Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową), Małgorzata Najdek (Prezes Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek), Irena Niedźwiecka-Filipiak (Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu), Ireneusz Niewiarowski (Senator RP, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów), Bartosz Szymański (Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) oraz Leszek Świętalski (Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich RP) stał się, przygotowany w Kancelarii Prezydenta RP, „Plan działań dla obszarów wiejskich”.

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz otwierając obrady Forum wskazał, że „Plan działań dla obszarów wiejskich” jest swoistym zwięczeniem pięcoletniej pracy Prezydenta Bronisława Komorowskiego i jego Kancelarii na rzecz polskiej wsi. Od marca 2011 roku Kancelaria Prezydent RP zorganizowała 16 spotkań Forum Debaty Publicznej z obszaru „Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju”, obejmujących szerokie spektrum spraw związanych z życiem na wsi – m.in. poświęconych warunkom życia na wsi, edukacji, roli kobiet, inicjatywom lokalnym, narzędziom unijnym i funduszowi sołeckiemu czy odnowie wsi i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, a także związanych z rolnictwem – m.in. poświęconych gospodarce wodnej na wsi, GMO, produktom lokalnym czy wreszcie polityce rolnej w perspektywie najbliższych lat.

Zdaniem ministra Młotkiewicza, Pałacu Prezydencki jest tym miejscem, w którym rozmawia się i przygotowuje długofalowe koncepcje rozwoju kraju, wykraczające poza bieżące problemy. Dlatego tak niezwykle ważne dla Prezydenta Bronisława Komorowskiego były spotkania Polska Wieś 2012 i Polska Wieś 2014, na których dyskutowano nie tylko o obrazie wsi dziś, ale przede wszystkim o wyzwaniach na koleje dekady.

W swoim wprowadzeniu do dyskusji minister Młotkiewicz podkreślił, że potrzebne jest nam strategiczne myślenie o roli obszarów wiejskich i funkcji jaką pełnić ma wieś za kolejnych 10, 25 czy 50 lat. Bez czytelnego i przemyślanego pomysłu na przyszły kształt i funkcję polskiej wsi, nie wykorzystamy efektywnie unijnych funduszy, nie będzie także możliwy spójny rozwój całego kraju. To właśnie jest myślą przewodnią „Planu działań dla obszarów wiejskich” o którtym dyskutowano w Koninie.

Forum Debaty Publicznej po raz kolejny towarzyszyło konferencji „Wiejska Polska” orgaznizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, zwracając się do uczestników konferencji podkreślił niezwykle ważną rolę sołtysów w realizacji wszystkich planów rozwoju wsi.

Dziękując Stowarzyszeniu za współpracę powiedział, że funkcja sołtysa jako gospodarza wsi, jest od wieków silnie zakorzeniona wśród jej mieszkańców. To sołtys jest autentycznym liderem lokalnej społeczności.