Menu rozwijane

31 marca 2015

W Pałacu Prezydenckim odbył się we wtorek panel ekspercki „Komfort życia i aktywność społeczno-gospodarcza mieszkańców na obszarach wiejskich” z udziałem Dariusza Młotkiewicza, Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP oraz Olgierda Dziekońskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Minister Dariusz Młotkiewicz, otwierając panel przypomniał, że jest to czwarte spotkanie poświęcone wykorzystaniu potencjału obszarów wiejskich. Dotychczas rozmawiano o tym, co dynamizuje, a co hamuje rozwój terenów wiejskich, o niezbędnej infrastrukturze oraz przedsiębiorczości.

Wstępne referaty wygłosili Jerzy Deneka, Zastępca Dyrektora Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji (Formy edukacji na obszarach wiejskich), Bartosz Szymański, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Finansowanie inwestycji z zakresu usług publicznych  na obszarach wiejskich w ramach Programów Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 i 2014-2020),Ryszard Wilczyński, Wojewoda Opolski (Przestrzeń życia Polaków na obszarach wiejskich), Piotr Łysoń, Dyrektor Departamentu Badań Społecznych i Warunków Życia Głównego Urzędu Statystycznego (Jakość życia na obszarach wiejskich i miejskich - studium porównawcze) oraz Grzegorz Grabowski, Zielonkowskie Forum Samorządowe (Formy współpracy społeczności lokalnych).

Dyskusja koncentrowała się wokół trzech pytań: Jakie działania należy podjąć, aby zwiększyć atrakcyjność zamieszkania na obszarach wiejskich? W jaki sposób jakość i komfort życia na obszarach wiejskich sprzyjają rozwojowi gospodarczemu? Jak zwiększać jakość kapitału społecznego na obszarach wiejskich?

W trakcie dyskusji uczestnicy panelu poruszali wiele tematów, które łączą się z postawionymi pytaniami. Wskazywali na główne problemy, których rozwiązanie wzmocni konkurencyjność terenów wiejskich jako miejsca do pracy i życia: jakość i dostępność edukacji i kształcenia zawodowego, ład przestrzenny i planowanie przestrzenne z poszanowaniem tradycji poszczególnych regionów i rewitalizacją wsi, transport publiczny i usługi publiczne oraz internet i nabywanie umiejętności informatycznych przez mieszkańców terenów wiejskich.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk przedstawiła wyniki badań prowadzonych wśród mieszkańców terenów wiejskich. Ogromnym atutem wsi jest – wskazywane w badaniach – poczucie bezpieczeństwa ich mieszkańców oraz silniejsze niż w miastach więzi społeczne. Badania pokazują także, że z roku na rok zwiększa się zadowolenie mieszkańców z ich miejsca zamieszkania. Jednocześnie wskazują oni, że podstawowym problemem, jaki dostrzegają jest słaby dostęp do opieki zdrowotnej oraz transport publiczny.

Uczestnicy panelu uznali za niezwykle ważną kwestię wzmacniania kapitału społecznego na wsi. Przedstawiciele działaniach Lokalnych Grup Działania upatrują szansę na jego wzmocnienie w działaniach LGD i nowym narzędziu, jakim jest Rozwój Kierowany przez Społeczności Lokalne (RLKS) – zwłaszcza w możliwości działania wielofunduszowego, wprowadzonego jednak w Polsce jednie przez dwa województwa (Kujawsko-Pomorskie oraz Podlaskie).

Podkreślano, że nie można jednakowo traktować wszystkich terenów wiejskich – zupełnie inne są problemy osób mieszkających na terenach położonych wokół dużych ośrodków miejskich, a inne mieszkańców wsi położonych z dala od dużych miast. W związku z tym należy zróżnicować podejście i działania skierowane do różnych typów terenów wiejskich.

Podsumowując dyskusję, minister Olgierd Dziekoński poinformował, że wnioski zarówno z dzisiejszej dyskusji, jak i poprzednich seminariów znajdą się w przygotowywanym przez Kancelarię Prezydenta RP dokumencie pokazującym warunki i konieczne działania, które wzmocnią potencjał obszarów wiejskich jako jednej z kluczowych szans rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.