Menu rozwijane

08 stycznia 2015
Panel ekspercki w Pałacu Prezydenckim
Panel ekspercki w Pałacu Prezydenckim
Panel ekspercki w Pałacu Prezydenckim
Panel ekspercki w Pałacu Prezydenckim
Panel ekspercki w Pałacu Prezydenckim
Panel ekspercki w Pałacu Prezydenckim
Panel ekspercki w Pałacu Prezydenckim
o1368953254.jpg
o2033908031.jpg
o867373390.jpg
o1998838053.jpg
o1189254670.jpg
o233318815.jpg
o1157063309.jpg

W czwartek w Pałacu Prezydenckim odbył się panel ekspercki „Obszary wiejskie w rozwoju kraju. Co dynamizuje, a co hamuje rozwój?”. Gospodarzami spotkania byli Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński oraz Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz.

W spotkaniu uczestniczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk, Doradca Prezydenta RP Tomasz Borecki, posłowie i europosłowie, przedstawiciele administracji rządowej, samorządowcy oraz naukowcy.

Wystąpienia wprowadzające wygłosili: dr Jakub Wiśniewski, Stały Przedstawiciel RP przy OECD, prof. dr hab. Jerzy Bański z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, prof. dr hab. Jerzy Wilkin z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz dr Dariusz Nieć, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W Polsce obszary wiejskie stanowią ok. 42% powierzchni kraju - to ponad 1600 gmin miejsko-wiejskich i ok. 35% PKB, z czego jedynie za 3,8% odpowiada rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Obszary wiejskie to ukryty potencjał rozwoju Polski – potencjał, który może być skutecznie rozwinięty poprzez wykorzystanie właściwych dźwigni rozwojowych.

W trakcie dyskusji uczestnicy zastanawiali się, co można zrobić, aby ten potencjał w sposób bardziej aktywny mógł zostać wykorzystany w rozwoju gospodarczym kraju. Jak zaznaczył minister Olgierd Dziekoński, potencjał obszarów wiejskich to niższe koszty pracy, niższe koszty inwestycji, silniejsza spójność społeczna, piękno krajobrazu i wysokiej jakości środowisko.

Raport OECD z czerwca 2014 roku wskazuje na konieczność uwzględnienia zarówno w polityce krajowej, jak i w wymiarze europejskim, szans tkwiących w potencjale obszarów wiejskich – szans na rzecz rozwoju gospodarki narodowej jako całości oraz mieszkających tam obywateli.

Uczestnicy dyskusji zastanawiali się nad dźwigniami rozwojowymi obszarów wiejskich, wstępnie zdiagnozowanymi jako: transport publiczny dla każdego; powszechny dostęp do internetu; system edukacji, także zawodowej, dostosowany do lokalnego rynku pracy; usługi dostosowane do charakteru obszarów wiejskich i wykorzystujące potencjał gospodarstw domowych (np. energetyka prosumencka); usługi komunalne; mikrostrefy aktywności gospodarczej (pole do współdziałania pomiędzy gminą odpowiedzialną za miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, agencją nieruchomości rolnych i polityką rozwojową w zakresie infrastruktury); lokalny system finansowania (banki spółdzielcze, fundusze poręczeniowe i inwestycyjne); wsparcie kultury lokalnej (poczucie tożsamości i identyfikacji).

Minister Dziekoński zapowiedział kolejne seminaria, które będą koncentrować się wokół wskazanych dźwigni rozwoju obszarów wiejskich. Ich uwieńczeniem ma być Forum Debaty Publicznej.