Menu rozwijane

27 marca 2014
II seminarium nt. raportu „Przestrzeń życia Polaków”
II seminarium nt. raportu „Przestrzeń życia Polaków”
II seminarium nt. raportu „Przestrzeń życia Polaków”
II seminarium nt. raportu „Przestrzeń życia Polaków”
II seminarium nt. raportu „Przestrzeń życia Polaków”
II seminarium nt. raportu „Przestrzeń życia Polaków”
II seminarium nt. raportu „Przestrzeń życia Polaków”
II seminarium nt. raportu „Przestrzeń życia Polaków”
o1491174848.jpg
o1972625305.jpg
o1383489225.jpg
o300648314.jpg
o1367987939.jpg
o1483314068.jpg
o2011633484.jpg
o256110716.jpg

Cztery cząstkowe raporty diagnostyczne przygotowane w ramach prac nad raportem "Przestrzeń życia Polaków” były przedmiotem dyskusji podczas II seminarium „Dobre projektowanie”. Spotkaniu, które odbyło się w czwartek w Pałacu Prezydenckim, przewodniczyli minister Olgierd Dziekoński oraz senator RP Janusz Sepioł.

Zespół dr. Adama Czyżewskiego skupił się na zagadnieniach jakości polskiej przestrzeni publicznej analizując kilkanaście bardzo różnych przypadków przestrzeni publicznych tworzonych w ostatnich latach. Podkreślono, że ustawa planistyczna nie formułuje wymogu czy też celu tworzenia przestrzeni publicznych. Autorzy przedstawili ideę "instytucjonalnych koalicji" na rzecz przestrzeni publicznych, które powinny być partnerem dla samorządów lokalnych i stanowiłyby wyższą formę partycypacji społecznej. Zwrócono także uwagę, że o ile udaje się nam dokonywać rewitalizacji przestrzeni publicznych, to znacznie trudniej przebiega proces tworzenia nowych społecznie akceptowanych miejsc.

Zespół prof. Aleksandra Noworóla przedstawił wyniki badań nad stanem jakości przestrzeni zamieszkania ze szczególnym uwzględnieniem dostępności usług. Zgodzono się, że zagadnienia standardów urbanistycznych, powinny być elementem zarówno planowania przestrzennego, jak i polityki rozwoju, a zapewnienie pakietów usług publicznych to wyzwanie dla planowania regionalnego (hierarchia miast) i dla planowania lokalnego. Redukowanie różnic w dostępie do usług to kwestia dobrego planowania rozwoju, ale i odpowiedniego systemu transportu publicznego. Zwrócono uwagę, że sprawa standardów jawi się jako jedna z kluczowych kwestii polityki miejskiej.

Zespół prof. Ireny Sagan przedstawił zagadnienia "miejskiej obywatelskości". Między innymi wskazał na znaczenie "warsztatów urbanistycznych" - tworzących warunki realnej partycypacji społecznej. W prezentowanym raporcie podkreślano rolę instytucji "budżetów obywatelskich" czy takich inicjatyw jak lubelska Rada Kultury Przestrzeni. Jak zaznaczono, ważne jest by znaleźć formy pozwalające przejść od aktywności "protestu" do aktywności pozytywnie oddziaływującej na kształt przestrzeni. Miejska obywatelskość powinna być bowiem elementem nowoczesnego patriotyzmu.

Dr Dorota Leśniak-Rychlak zaprezentowała wynik badań nad stanem edukacji architektonicznej i promocji architektury, wg. których przez ostatnie 5-6 lat nastąpił postęp w tym zakresie. Można zaobserwować wiele nowych inicjatyw, ruchów, wydawnictw i eventów. Mają one na celu przeciwdziałanie postrzeganiu architektury poza kulturą, przełamywaniu hermetyczności i specjalizacji języka debaty o architekturze i o mieście, a także powierzchowności tej debaty. Dyskusja wskazała na potrzebę aktywniejszych działań podmiotów publicznych np. poprzez powołanie Narodowego Instytutu Architektury, jako jednostki koordynującej i finansującej różne działania w tym zakresie. Podkreślono także rolę wprowadzania do treści programowych w powszechnej edukacji elementów wiedzy o przestrzeni.

Po zaprezentowaniu stanu prac nad raportem „Przestrzeń życia Polaków” zespół ekspertów będzie teraz pracował nad rekomendacjami, które zostaną publicznie zaprezentowane.