Menu rozwijane

08 września 2014
Konsultacje raportu „Przestrzeń życia Polaków” w Toruniu (fot. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego)
Konsultacje raportu „Przestrzeń życia Polaków” w Toruniu (fot. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego)
o2016482551.jpg
o1753027535.jpg

W poniedziałek odbyło się pierwsze spotkanie tematyczne w ramach konsultacji publicznych raportu „Przestrzeń życia Polaków”. W spotkaniu zorganizowanym przez marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Piotra Całbeckiego, udział wziął Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński, który omówił kwestie standardów regionalnego zagospodarowania, uporządkowania architektury regionalnej i rozwiązań architektonicznych.

W debacie uczestniczył także senator Janusz Sepioł, koordynator prac nad raportem, który przedstawił zarys raportu i jego diagnozy. Senator mówił również o kierunkach rekomendacji raportu, w tym o podjęciu inicjatyw legislacyjnych dotyczących planowania miejscowego i działań rewitalizacyjnych, o debacie nad kierunkiem zmian w planowaniu ponadlokalnym oraz o potrzebie zmian w polityce miejskiej i polityce rozwoju obszarów wiejskich. Może Cię zainteresować Raport pt. „Przestrzeń życia Polaków”

Do udziału w debacie zaproszeni zostali przedstawiciele urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, samorządów lokalnych, instytucji zajmujących się przestrzenią publiczną, parków krajobrazowych, organizacji zrzeszających architektów i urbanistów, służb konserwatorskich oraz organizacji pozarządowych.

Głównym tematem spotkania była jedna z diagnoz raportu poświęcona przestrzeni wiejskiej, którą przedstawił autor tematu wojewoda opolski Ryszard Wilczyński. Wojewoda podjął m.in. zagadnienie odzyskania gruntów wyznaczonych pod zabudowę, kwestię zmiany w metodologii planowania oraz kwestię zmiany postrzegania obszarów wiejskich.

Marszałek Piotr Całbecki postulował o dyskusję w kwestii podniesienia kompetencji wojewódzkich władz samorządowych oraz zaproponował podjęcie dyskursu z samorządem lokalnym i społecznością lokalną o planowaniu przestrzeni wiejskiej.

Moderator spotkania, Adam Popielewski z bydgoskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, podkreślił konieczność rozwiązania problemów w kwestii wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz zaakcentował potrzebę rozpoczęcia inicjatywy partycypacji społecznej w sprawach ładu przestrzennego.

W dyskusji panelowej głos zabrał m.in. prezes toruńskiego oddziału SARP - Piotr Koziej, który w kwestiiarchitektonicznej zasugerował rozszerzenie katalogu nagród Marszałka o nagrodę w kreowaniu przestrzeni publicznej i ładu przestrzennego. Następnie zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku - Adam Stańczyk podjął problematykę ochrony przestrzeni inwestycyjnej i standardów regionalnych. Z kolei wójt gminy Unisław - Jakub Danielewicz przedstawił zagadnienie  własne gminy dotyczące wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz o problemach lokalizacyjnych elektrowni wiatrowych (obniżenie standardu krajobrazowego przez sąsiednią gminę). Ostatnim panelistą był przedstawiciel Polskiego Klubu Ekologicznego - Jerzy Berduszek, który omówił problematyczną kwestię związaną z lokalizacją elektrowni wiatrowych w gminie Łysomice.

Wszyscy paneliści zgodnie postulowali o konieczność wdrożenia prac legislacyjnych mających na celu zmianę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz potrzebę edukacji w zakresie architektury.

Konsultacje publiczne raportu prowadzone przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP trwają do 25 września. Projekt raportu oraz adresy do korespondencji dostępne są na stronie internetowej SARP (www.sarp.org.pl), gdzie można zgłaszać uwagi.