Menu rozwijane

25 września 2014

W czwartek w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP odbyło się ostatnie spotkanie tematyczne w ramach konsultacji publicznych raportu „Przestrzeń życia Polaków”. W spotkaniu pod hasłem „Architektura a przestrzeń publiczna” zorganizowanym przez Urząd miasta stołecznego Warszawa oraz SARP, udział wziął Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński, który poinformował o działaniach Kancelarii Prezydenta RP na rzecz ochrony krajobrazu i przestrzeni publicznej.

Minister Dziekoński mówił, że Raport wpisuje się w trwałą obecność tematyki o jakości krajobrazu Polski, którą promuje Prezydent RP Bronisław Komorowski. Prezydent zainspirował powstanie Raportu „Przestrzeń życia Polaków”, a także podjął konkretne działania w postaci skierowania do Sejmu projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Minister Dziekoński zapowiedział, że w dniach 20-21 października br. w związku z rocznicą podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w 2000 roku we Florencji, Prezydent Bronisław Komorowski planuje wydarzenia przypominające nam o wartości krajobrazu.

Wprowadzając do tematu spotkania, wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz mówił, że stolica od kilku lat stara się zadbać o przestrzeń, z każdym rokiem poziom polskiej architektury wzrasta, czego wyrazem są kolejne udane realizacje w Warszawie.

Podczas spotkania dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Adam Czyżewski przedstawił swój raport cząstkowy pt. „Jakość polskiej przestrzeni publicznej”. Wskazał istotne kwestie, a jednocześnie problemy w funkcjonowaniu polskiej przestrzeni publicznej: problem pomiędzy prawem publicznym a prawem własności czy właściwe projektowanie urbanistyczne w miejscach wspólnych.

Koordynator prac nad Raportem, senator Janusz Sepioł, wskazał główne kierunki rekomendacji raportu, obejmujące takie kwestie jak zarządzanie jakością przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej, kształtowanie krajobrazu otwartego, rozwój obszarów wiejskich, poprawa jakości architektury, rewitalizacja i odnowa miast i wsi, udział mieszkańców w zarządzaniu przestrzenią i edukacja o przestrzeni. Mówił również o zagrożeniach wynikających z nadmiernego przeznaczania terenów pod zabudowę w planach zagospodarowania przestrzennego, które nie są faktycznie realizowane. Powoduje to potencjalne zadłużenie gmin.

Podczas dyskusji uczestnicy debaty zwracali uwagę na problem grodzonych osiedli, w których nie ma z zewnątrz dostępu do części wspólnych. Senator Sepioł zapowiedział, że jednym z postulatów dokumentu będzie potrzeba stworzenia w powstających osiedlach przestrzeni publicznie dostępnej.

Większość uczestników podniosła temat edukacji od najmłodszych lat w zakresie estetyki, wrażliwości, krajobrazu i architektury, co ma na celu podniesienie świadomości społecznej użytkowników przestrzeni publicznej. Dyskutowano również o konieczności wypracowania przyjaznej współpracy pomiędzy samorządem, inwestorami i architektami czy urbanistami w zakresie tworzenia wspólnych przestrzeni w miastach i przejrzystego podziału kosztów pomiędzy tymi podmiotami. Wskazywano na położenie większego nacisku w Raporcie na zieleń miejską jako element przestrzeni publicznej miast. Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego mówił o konieczności wprowadzenia podatku od wartości terenu, który rozwiązywałby problem z finansowaniem planowanych inwestycji budowalnych. Zwracano również uwagę na dialog władających przestrzeniami publicznymi z mieszkańcami, który ma znaczenie kiedy jest realizowany u podstaw planowania nowych inwestycji budowlanych.

Po uwzględnieniu komentarzy, które pojawiały się podczas konsultacji publicznych, Raport zostanie zaprezentowany 21 października w Pałacu Prezydenckim.