Nowelizacja prawa wodnego

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza do udziału w konsultacjach projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne, który ma na celu ułatwienie realizacji inwestycji w postaci drogi dla rowerów lub pieszych oraz wyznaczania szlaków rowerowych lub szlaków pieszych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz na wałach przeciwpowodziowych.

W konsultacjach można wziąć udział poprzez bezpośrednie wysłanie opinii na adres: [email protected], jak również za pośrednictwem poczty: Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Projektów Programowych, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa.

Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do ww. projektu ustawy do 26 lipca 2013 roku.

Zobacz projekt ustawy przesłany do Sejmu>>