Solidarne społeczeństwo, bezpieczna rodzina

Szanowni Państwo,

Solidarne i odpowiedzialne społeczeństwo to cel prorozwojowej polityki społecznej.

Polityka społeczna to nie tylko pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, które mogą dotknąć każdego z nas, ale również stwarzanie możliwości rozwojowych, w tym - usuwanie barier utrudniających uczestnictwo wżyciu społecznym, zawodowym oraz politycznym. Ma stwarzać warunki dla pełnego rozwoju jednostki zgodnie z jej potencjałem i wyborami życiowymi. Współdziałanie różnych partnerów: w tym parlamentu, rządu, samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych oraz partnerów społecznych kształtuje i określa jej praktyczną realizację.

W ramach Forum Debaty Publicznej „Solidarne Społeczeństwo. Bezpieczna rodzina” chcemy podjąć dyskusję gronie partnerów współuczestniczących w kształtowaniu polityki społecznej i ekspertów na temat tego, w jaki sposób osiągać jej cele.

Irena Wóycicka. Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.