O zespole

Forum Debaty Publicznej ,,Solidarne społeczeństwo. Bezpieczna rodzina” koncentruje się wokół wzmacniania polityki społecznej jako istotnego czynnika rozwoju społecznego i bezpieczeństwa rodzin. Szczególnie istotne jest podjęcie problemów związanych z procesami demograficznymi, które maja wielowymiarowy wpływ na różne aspekty życia, oraz problemów rodzin i osób, które wymagają szczególnego wsparcia. Celem jest identyfikacja problemów społecznych i sposobów ich rozwiązywania, wspieranie reform i inicjatyw, które przyczyniają się do sprawniejszego osiągania celów polityki społecznej.

Prace Forum koncentrują się w szczególności na problemach:

  • dzieci, których potencjał życiowy może być realizowany poprzez poszanowanie ich autonomicznych praw do godnego życia materialnego i edukacji oraz współdecydowania o sobie,
  • kobiet, które mają prawo do równego traktowania na rynku pracy, oraz równoprawnej obecności z w życiu społecznym i politycznym,
  • osób z niepełnosprawnością, zarówno dzieci jak i dorosłych, które mają prawo do funkcjonowania bez barier w życiu codziennym, w dostępie do usług społecznych i ich aktywności społecznej i zawodowej,
  • osób starszych, dla których sprawą istotną jest nie tylko zapewnienie godziwych warunków życia, w tym aktywnego życia w zdrowiu, ale również znalezienie właściwych form wykorzystania ich wiedzy i doświadczenia w życiu społecznym i zawodowym oraz profesjonalnej opieki w sytuacjach tego wymagających,
  • bezpieczeństwa zdrowotnego, w tym zwłaszcza działań związanych ze zdrowiem publicznym jako warunku bezpieczeństwa rodzin i aktywnego życia.

Za Forum Debaty Publicznej w obszarze tematycznym ,,Solidarne społeczeństwo. Bezpieczna rodzina” odpowiada Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Pani Irena Wóycicka.

Kontakt: [email protected]