Sprawne i służebne państwo

Szanowni Państwo!

„Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli (i …) demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. Pierwsze artykułu Konstytucji RP są kluczem do odpowiedzialnego i nowoczesnego wykonywania zadań przez instytucje państwowe.

Relacja Państwo – Obywatel, podobnie jak wiele innych, powinna opierać się na zasadach solidarności i wzajemnego poszanowania praw. Należy przy tym pamiętać, że to władza publiczna, biorąca swe umocowanie z wyborów, jest podmiotem kreującym system prawny i dlatego na niej spoczywa obowiązek szerszego - niźli tylko normatywne - postrzegania rzeczywistości.

Państwo i jego urzędnicy są zobowiązani do sprawnego działania na rzecz obywateli. Oznacza to, że sprawy z którymi obywatele zwracają się do urzędów państwowych powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, z poszanowaniem praw i godności ludzi. Wszyscy mamy poczucie, że mimo istotnej poprawy sprawność naszego państwa pozostawia ono wiele do życzenia. System prawny nie jest wystarczająco jasny, sposób stanowienia prawa nie jest dostatecznie przejrzysty, zbyt opieszale funkcjonują sądy. To można i należy zmienić.

W każdym społeczeństwie są osoby ubogie, chore, doświadczane przez los. Dziedzictwo, które wraz z rozwojem cywilizacji wzbogaca kolejne pokolenia zobowiązuje nas do wspierania słabszych i zapewniania im ochrony. Paradoksalnie ochrona ta okazuje się niezbędna nie tylko wobec typowych zagrożeń, ale również wobec wypaczeń lub restrykcji systemu prawa.

Wszyscy ludzie, którzy doświadczają regulacji polskiego prawa muszą mieć pewność, że dostęp do niego jest otwarty i równy, że powstaje ono i jest wykonywane w sposób rzetelny i uczciwy, że organy administracji państwowej są organami służby obywatelom, że sądy i trybunały - stojące na straży prawa - działają sprawnie i skutecznie.

Jan Lityński, Doradca Prezydenta RP