Menu rozwijane

17 czerwca 2015
Pałac Prezydencki w Warszawie

W połowie czerwca 2015 r. Najwyższa Izba Kontroli przekazała do Kancelarii Prezydenta RP „Informację o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 01 – Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”. Kontrola wykonania budżetu państwa jest najważniejszą kontrolą przeprowadzaną corocznie przez niezależny od władzy wykonawczej organ kontroli, tj. Najwyższą Izbę Kontroli, stojącej na straży publicznych pieniędzy. Celem tej kontroli jest dostarczenie niezależnej i obiektywnej informacji, jak kontrolowane jednostki w danym roku gospodarują środkami publicznymi.

W wyniku tegorocznej kontroli – po raz czwarty z rzędu – funkcjonowanie Kancelarii Prezydenta RP zostało ocenione przez Najwyższą Izbę Kontroli na najwyższą możliwą ocenę.

Poniżej zestawienie na temat ocen kontroli NIK prowadzonych w Kancelarii Prezydenta RP w zakresie wykonania budżetu państwa w latach 1995-2014.

Rok

objęty kontrolą

Przyznana ocena wynikająca

z wystąpień pokontrolnych

Najwyższej Izby Kontroli

Pozytywna

Pozytywna mimo

stwierdzonych uchybień /

nieprawidłowości,

nie mających wpływu

na wykonanie budżetu

Pozytywna

z uchybieniami

Pozytywna

z zastrzeżeniami

Negatywna

2014

x

       

2013

x

       

2012

x

       

2011

x

       

2010

     

x

 

2009

     

x

 

2008

     

x

 

2007

     

x

 

2006

   

x

   

2005

   

x

   

2004

   

x

   

2003

x

       

2002

   

x

   

2001

x

       

2000

 

x

     

1999

 

x

     

1998

 

x

     

1997

 

x

     

1996

 

x

     

1995

 

x

     

Przyznane oceny w latach 2011 – 2014, tj. pełnych czterech latach budżetowych od momentu objęcia urzędu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, potwierdzają troskę o sprawne funkcjonowanie i oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi w ramach realizacji zadań Kancelarii Prezydenta RP oraz skuteczność podjętych działań racjonalizatorskich począwszy od końca 2010 r.

Przede wszystkim realizując jasno nakreśloną wizję i oczekiwania prezydenta Bronisława Komorowskiego – ograniczono koszty funkcjonowania urzędu, poprzez bardziej racjonalne wykorzystanie obiektów i majątku Kancelarii Prezydenta RP. Zgodnie z intencją Prezydenta obiekty Kancelarii mają stać się obiektami jak najszerzej dostępnymi dla wszystkich obywateli, podkreślając ich państwowy charakter oraz ukazując publiczny wizerunek urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a tam gdzie to możliwie – „zarabiać na siebie”, ograniczając koszty funkcjonowania urzędu.

W ramach tych działań, do szerszego publicznego wykorzystania przystosowana została Rezydencja Prezydenta RP „Zamek” w Wiśle. Znacząca jej część została przystosowana do wykorzystania zewnętrznego, dzięki czemu możliwe jest organizowanie m.in. konferencji i szkoleń z nowoczesną bazą hotelową. Wprowadzone zmiany i otwarcie na publiczne wykorzystanie obniżyły koszty funkcjonowania tego obiektu, odciążając budżet Kancelarii Prezydenta RP. Dodatkowo ze środków FOŚiGW została wykonana termomodernizacja obiektu, w tym wymiana ogrzewania z olejowego na gazowe. Inwestycja ta pozwoli na kolejne oszczędności dla budżetu państwa w przyszłości, zarówno w wymiarze finansowym jak i ekologicznym.

Zmiana charakteru rezydencji na bardziej otwarty i dostosowanie do szerszego wykorzystania dotyczy także Rezydencji Prezydenta RP na Mierzei Helskiej. Zgodnie z intencją Prezydenta, nowy charakter i układ obiektu ma również umożliwiać jak największe publiczne wykorzystanie w celach konferencyjnych oraz szkoleniowych.

Z kolei w 2012 r. zwrócono ośrodek w Lucieniu. Zwrot ośrodka w Lucieniu przez Kancelarię Prezydenta RP umożliwił zaspokojenie potrzeb Centralnego Biura Antykorupcyjnego, służąc jako Ośrodek Szkoleniowo-Konferencyjny. Powyższe działanie Kancelarii Prezydenta RP umożliwiło zatem zaspokojenie potrzeb jednego z urzędów administracji rządowej, finansowanego z budżetu – w ramach dostępnego „publicznego” zasobu nieruchomości. Bez konieczności pozyskiwania nowych działek i obiektów, odciążając znacząco budżet państwa. Jest to najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia racjonalizowania wydatków, który to cel przyświeca wszystkim działaniom Kancelarii Prezydenta RP.

Podobnie w 2014 r. Kancelaria Prezydenta RP dokonała zwrotu do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa kolejnej swojej nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Klonowej 6. Obiekt ten pozwoli na zaspokojenie potrzeb kolejnej jednostki administracji rządowej, tj. Ministerstwa Obrony Narodowej, także bez konieczności angażowania budżetu państwa.

Na początku 2014 r. podpisana została także umowa użyczenia nieruchomości Kancelarii Prezydenta RP położonej w Warszawie przy ul. Frascati 2 na rzecz Państwowej Komisji Wyborczej oraz Krajowego Biura Wyborczego. Powyższe działanie stało się możliwe dzięki decyzji Kancelarii Prezydenta RP dotyczącej ograniczenia potrzeb i rezygnacji w 2011 r. z prowadzenia przychodni lekarskiej a wcześniej apteki. KBW od długiego okresu bezskutecznie poszukuje siedziby w ramach istniejących obiektów (publicznego zasobu nieruchomości).

W 2014 r., dzięki zintensyfikowanym działaniom Kancelarii Prezydenta RP udało się także doprowadzić do stwierdzenia nieważności historycznej decyzji Naczelnika Urzędu Dzielnicowego Warszawa Wola orzekającej o przekazaniu w użytkowanie Kancelarii Rady Państwa terenu położonego w Warszawie przy ul. Augustówka wraz z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym wybudowanym w latach siedemdziesiątych. Uchylona decyzja została wydana w dniu 10.05.1978 r. Stwierdzenie nieważności tej decyzjipozwoliło Kancelarii Prezydenta RP na podjęcie działań umożliwiających przekazanie budynku mieszkalnego do Zasobu Nieruchomości Skarbu Państwa. W budynku tym, wszystkie (9) lokale mieszkalne zajmowali najemcy na podstawie umów najmu zawartych przez Kancelarię Rady Państwa w latach osiemdziesiątych. Z kolei Kancelaria Prezydenta RP dotychczas musiała przeznaczać dodatkowe środki finansowe na administrowanie tymi lokalami, mimo, że taka działalność nie wchodzi w zakres statutowych obowiązków Kancelarii Prezydenta RP. Zintensyfikowane działania Kancelarii, które w konsekwencji doprowadziły do stwierdzenia nieważności przedmiotowej decyzji, umożliwiły uregulowanie stanu prawnego całej nieruchomości i w szczególności możliwość przekazania budynku mieszkalnego wielorodzinnego w całości do zasobu Nieruchomości Skarbu Państwa. Wartość rynkowa przekazanej nieruchomości według operatu szacunkowego sporządzonego we wrześniu 2014 r. wyniosła 3 811 415 PLN.

Dzięki w/w działaniom, tj. ograniczeniu kosztów związanych z utrzymaniem zbyt dużej liczby obiektów znajdujących się w zasobie Kancelarii Prezydenta RP – „obojętnych” z punktu widzenia sprawowania urzędu Prezydenta RP, możliwe stało się zaplanowanie i wykonanie wielu zaniechanych w ostatnich latach zadań polegających na ratowaniu zabytków i dóbr kultury narodowej. Dotyczących „kluczowych” obiektów w kontekście postanowień Konstytucji oraz godnego reprezentowania Rzeczypospolitej w kontaktach z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi. Takimi „wizytówkami” państwa polskiego są Pałac Prezydencki, Belweder, czy Zamek w Wiśle.

Kolejne znaczące oszczędności przyniosły działania polegające na skutecznym zakończeniu ciągnących się od wielu lat postępowań sądowych o zapłatę odszkodowań. Dzięki zintensyfikowanym wysiłkom od momentu objęcia urzędu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, w 2012 roku po blisko dziesięciu latach sporu z nierzetelnym wykonawcą klimatyzacji-wentylacji w Belwederze, Kancelaria Prezydenta RP doprowadziła do bardzo korzystnego rozstrzygnięcia. Uzyskała od wykonawcy wysokie zadośćuczynienie na rzecz Skarbu Państwa, tj. 1 228 000 PLN z tytułu nienależytego wykonania zamówienia z przed 15 lat. Z sukcesem zakończono zatem przewlekły spór sądowy – a niebagatelne środki finansowe jakie pozyskała Kancelaria Prezydenta RP zasiliły budżet państwa w trudnych latach kryzysu gospodarczego.

Co ważne podkreślenia dzięki wygospodarowanym środkom udało się kompleksowo przystosować większość obiektów Kancelarii Prezydenta RP do potrzeb osób niepełnosprawnych – co zostało docenione przez najbardziej zainteresowanych w przedmiotowej sprawie. 19 maja 2015 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Fundacja Integracja wręczyła certyfikaty „Obiekt bez barier”. Przyznano je Pałacowi Prezydenckiemu i Belwederowi jako obiektom architektonicznie dostępnym dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Certyfikat, przyznawany przez Fundację Integracja cieszy się dużym uznaniem nie tylko w środowisku osób z niepełnosprawnością. To znak dostępności architektonicznej dla osób z różnymi niepełnosprawnościami i wszystkich, które mogą mieć ograniczenia w poruszaniu się. Certyfikat wpływa na wartość audytowanych obiektów, podnosi ich prestiż i podkreśla otwarcie się na środowiska osób zagrożonych wykluczeniem.

Kancelaria Prezydenta RP realizowała także zainicjowany pod rządami nowego kierownictwa proces znaczącego ograniczania i sprzedaży drogich w utrzymaniu samochodów służbowych. W sumie od 2010 r. Kancelaria Prezydenta RP dokonała zbycia 25 pojazdów służbowych. Stało się to możliwe dzięki podjęciu decyzji w zakresie radykalnego ograniczenia kategorii osób uprawnionych do korzystania z samochodów służbowych stanowiących własność Kancelarii. I tak w wyniku tej zmiany prawa do wyłącznego korzystania z samochodów służbowych zostali pozbawieni m.in. dyrektorzy komórek organizacyjnych oraz doradcy, którzy do 2010 roku posiadali takie samochody w użyczeniu. W efekcie drogie w eksploatacji samochody osobowe zastąpiono BUS-ami. Pozwoliło to na bardziej funkcjonalne i efektywne wykorzystanie pojazdów do celów służbowych. Co najważniejsze znaczące ograniczenie liczby pojazdów oraz kosztów z tym związanych przyniosło oszczędności dla budżetu państwa.

Podjęcie tych wszystkich działań nie byłoby możliwe bez jednoczesnego dostosowania struktury organizacyjnej Kancelarii Prezydenta RP do wyzwań i celów wynikających z priorytetów prezydentury Bronisława Komorowskiego, a następnie opracowania i wdrożenia prostych i przejrzystych procedur dotyczących m.in. udzielania zamówień publicznych, komisji przetargowej, zachowań antykorupcyjnych, unikania wystąpienia konfliktu interesów, wykorzystywania powierzonego mienia do realizacji obowiązków służbowych, transparentnych zasad korzystania z samochodów stanowiących własność Kancelarii oraz innych procedur ułatwiających sprawowanie kontroli zarządczej.

Zdefiniowanie tych procesów i wdrożenie skutecznych procedur pozwoliło na zwiększenie nadzoru obecnego kierownictwa nad funkcjonowaniem Kancelarii Prezydenta RP, czego efektem jest większa skuteczność realizowanych zadań, a tym samym bardziej racjonalne wydatkowanie środków publicznych. Także konkurs pracowniczy ogłoszony w 2011 roku przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP na najlepsze projekty usprawniające pracę Kancelarii wyzwolił wśród pracowników szereg pozytywnych działań i pomysłów, utwierdzając każdego pracownika o odpowiedzialności za sprawy Kancelarii. Ogłoszony konkurs zachęcił do aktywnego uczestnictwa w procesie budowania nowoczesnego i skutecznego modelu zarządzania urzędem, a kierownictwu pozwolił na uzyskanie wiedzy na temat tych obszarów funkcjonowania urzędu, w których ryzyko wystąpienia nieprawidłowości jest największe.

Jednym z takich działań racjonalizatorskich wyróżnionych w ramach konkursu był projekt „Przyjęcia i bankiety – Promocja polskiej żywności i zdrowego stylu odżywiana – tradycja i nowoczesność”. Zgodnie z założeniem tego projektu do promocji zdrowej polskiej żywności są wykorzystywane przyjęcia i bankiety wydawane przez Prezydenta RP. Każde przyjęcie wyróżnia się rodzajem potraw oraz sposobem ich przyrządzenia, związanych z charakterem uroczystości. Potrawy te posiadają swą wartość zarówno dzięki formie, jak i surowcom, z których zostały wykonane, a tradycyjne techniki i metody pracy nadają im niepowtarzalnych cech. Takie działanie pozwala na rozpowszechnienie wiedzy na temat pochodzenia, historii i metod produkcji tradycyjnej polskiej żywności.

Co najważniejsze do organizacji przyjęć dopraszane są urzędy marszałkowskie, które partycypują w kosztach dotyczących zapewnienia produktów regionalnych i usług artystycznych związanych z danym województwem i regionem Polski, prezentowanych i degustowanych w trakcie organizowanych uroczystości.

Z punktu widzenia interesów Skarbu Państwa jest to działanie bardzo korzystne, bowiem w zdecydowanej większości środki finansowe jakie wyasygnowały poszczególne urzędy marszałkowskie na promocję pochodziły ze środków europejskich w ramach programów operacyjnych, odciążając znacząco zarówno budżet Kancelarii Prezydenta RP, jak i cały budżet krajowy w ujęciu „makro”. Od początku realizacji projektu Kancelaria Prezydenta RP zaoszczędziła ponad 1 000 000 PLN.

O skali i jakości zmian jakie dokonały się w ostatnim czasie w Kancelarii Prezydenta RP w zakresie racjonalizowania wydatków najdobitniej świadczą ostatnie wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w zakresie wykonania budżetu państwa, przytoczone na wstępie.