Krzysztof H. Łaszkiewicz - Sekretarz Stanu

Krzysztof Hubert Łaszkiewicz ukończył Uniwersytet Warszawski na wydziale Prawa i Administracji. Jest doktorem nauk prawnych, doktoryzował się  na wydziale Prawa i Administracji UW.

Pracując  w administracji państwowej zajmował  się zagadnieniami prawno-organizacyjnymi funkcjonowania administracji  oraz stowarzyszeń i organizacji społecznych.

Po 1989 roku, przygotowywał oparte na zasadach demokratycznego państwa prawnego,  statuty stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz współtworzył nowe stowarzyszenia obywatelskie.

Jako ekspert sejmowy  pracował nad założeniami transformacji ustrojowej w zakresie regulacji prawa własności i przekształceń własnościowych. Doradzał ugrupowaniom politycznym w zakresie regulacji stosunków własnościowych.  

 

Jest autorem  i współautorem  projektów ustaw o reprywatyzacji i rekompensatach.

W latach 1993-1996  był przewodniczącym  Rady Konsultacyjnej ds. Reprywatyzacji.

 

W latach 1997-2001 był wiceministrem Skarbu Państwa. Pracował  m. in. nad kwestiami regulacji prawa własności oraz zagadnieniami dotyczącymi rynków kapitałowych i funduszy. Sprawował kontrolę nad procesami  przekształceń własnościowych, a także nadzór nad nieruchomościami Skarbu Państwa.

W latach 1997-2001 był członkiem: Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą; Komisji Papierów Wartościowych i Giełd; Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych.

W latach 1997-2001 był  Współprzewodniczącym Zespołu ds. Przekształceń Własnościowych Sektora Komunalnego w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, zajmującego się reformą administracji  oraz Członkiem Komisji Trójstronnej po Stronie Rządu. 

W latach 2007-2010 ponownie był wiceministrem  Skarbu Państwa. Zajmował się  kwestiami regulacji prawa własności, roszczeń oraz nadzorem właścicielskim m.in. nad przemysłem obronnym i  majątkiem nieruchomym Skarbu Państwa. Podlegały mu kontrola przekształceń własnościowych oraz procesy upadłości i likwidacji spółek. Był członkiem Komitetu  Stałego Rady Ministrów  oraz Komitetu RM ds. informatyzacji i łączności.

Postanowieniem z dnia 30 września 2010 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski powołał Krzysztofa Łaszkiewicza na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. W Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zajmuje się kwestiami prawno-ustrojowymi oraz obywatelstwami i ułaskawieniami.