Menu rozwijane

17 czerwca 2014
Konferencja „Polska za 25 lat- drugi skok modernizacyjny”
Konferencja „Polska za 25 lat- drugi skok modernizacyjny”
Konferencja „Polska za 25 lat- drugi skok modernizacyjny”
Konferencja „Polska za 25 lat- drugi skok modernizacyjny”
Konferencja „Polska za 25 lat- drugi skok modernizacyjny”
Konferencja „Polska za 25 lat- drugi skok modernizacyjny”
Konferencja „Polska za 25 lat- drugi skok modernizacyjny”
Konferencja „Polska za 25 lat- drugi skok modernizacyjny”
Konferencja „Polska za 25 lat- drugi skok modernizacyjny”
Konferencja „Polska za 25 lat- drugi skok modernizacyjny”
o1890248393.jpg
o1766700954.jpg
o1768460378.jpg
o775205661.jpg
o515784298.jpg
o1063118777.jpg
o1783702055.jpg
o1695737610.jpg
o934436022.jpg
o962307567.jpg

17 czerwca odbyła się konferencja „Polska za 25 lat- drugi skok modernizacyjny” zorganizowana przez Prezydencki Program Ekspercki „Laboratorium Idei”. Celem spotkania ekspertów i naukowców, którzy aplikowali do PPE była wspólna refleksja i swobodna dyskusja na temat przyszłości Polski w perspektywie krótko, średnio i długookresowej. Uczestnicy konferencji reprezentowali różne środowiska akademickie, instytucje oraz przedsiębiorstwa. Spotkanie otworzył profesor Roman Kuźniar doradca Prezydenta RP.

W konferencji uczestniczył także Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński.

W pierwszym panelu „Społeczeństwo czy jednostka? Wartości konstytucyjne w dobie globalizacji” moderowanym przez Dr Monikę Haczkowską eksperta z Prezydenckiego Programu Eksperckiego wzięli udział Dr Hanna Duszka – Jakimko z Uniwersytetu Opolskiego i Dr Ryszard Balicki z Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie panelu uczestnicy konferencji próbowali znaleźć odpowiedzi na pytania: Czy możemy mówić o kryzysie demokracji? Czy obecny system prawny będzie ewoluował w kierunku mechanizmów demokracji bezpośredniej? Prawa jednostkowe czy solidaryzm społeczny? Podczas pierwszego panelu podkreślono zasadniczo kilka kwestii, które wymagałyby podjęcia działań prawodawcy.

Zwrócono uwagę na kryzys idei dobra wspólnego jako swego rodzaju konsekwencję „krótkiej” drogi w stronę liberalizmu, kryzys współczesnej demokracji w obliczu globalizacji, czy wreszcie kryzys znaczenia konstytucji w sytuacji, gdy na stanowienie prawa i proces rządzenia państwem w coraz większym stopniu wpływ mają korporacje międzynarodowe, firmy ratingowe czy lobbyści. Próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie czy lepszym rozwiązaniem byłoby większe wykorzystywanie instytucji demokracji bezpośredniej oraz wzmocnienie udziału społeczeństwa w procesie stanowienia prawa, czy tez uznać je należy za nieskuteczne i zbędne. Tutaj głosy dyskutantów były podzielone. Inną kwestią, na którą zwracano uwagę był problem demografii i starzenia się społeczeństwa oraz gotowości społeczeństwa do poradzenia sobie z tymi problemami.

Zwracano również uwagę na konieczność podniesienia poziomu edukacji na wszystkich szczeblach szkolnictwa oraz potrzebę kształtowania aktywnego i świadomego swych praw obywatela, a w konsekwencji budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Jednak, jak podkreślano, punktem wyjścia do wszelkich rozważań nad państwem jest odpowiedź na pytanie, jaki model prawa będzie dominował w Polsce za 25 lat, czy dotychczasowa pozytywistyczna wizja państwa i prawa okaże się wystarczająca wobec zmian społecznych, technologicznych, informatycznych i globalizacyjnych. Być może dotychczasowe koncepcje w obliczy rozwoju technologii informatycznych oraz postępu technologicznego będą ewoluować w innym jeszcze kierunku. Może konieczne będzie zredefiniowanie dotychczasowych pojęć lub przynajmniej dokonanie nowej interpretacji. Przyjęcie jako podstawy jednej z koncepcji będzie determinowało kształt systemu prawa oraz sposobu myślenia o prawie.

Drugi panel „Pionek czy rozgrywający? Polska polityka zagraniczna w XXI wieku” poprowadził Adam Balcer ekspert z Prezydenckiego Programu Eksperckiego. Panelistami byli Dr Spasimir Domaradzki ekspert z Prezydenckiego Programu Eksperckiego, Dr Marek Madej z Uniwersytetu Warszawskiego, uczestnik pierwszej edycji Prezydenckiego Programu Eksperckiego oraz Dr Filip Tereszkiewicz z Politechniki Opolskiej, uczestnik pierwszej edycji Prezydenckiego Programu Eksperckiego. Najważniejszymi kwestiami dyskutowanymi w trakcie panelu były: Jak w zmieniającym się porządku światowym powinna wyglądać polska polityka zagraniczna? Jakie powinny być jej priorytety? Przy pomocy jakich narzędzi można je zrealizować?

Niektórzy uczestnicy stwierdzili, że Polska posiada ograniczony potencjał i nie powinna aspirować do odgrywania roli gracza średniej wagi na arenie globalnej. Inni stwierdzili, że rosnący potencjał umożliwia Polsce prowadzenie bardziej asertywnej i globalnej polityki zagranicznej. Ta ostatnia jest konieczna dla przezwyciężenia wyzwań przed jakimi stoi Polska. Uczestnicy zgodzili się z opinią, że głównym centrum grawitacji dla Polski pozostanie UE, choć relacje z USA, szczególnie w sferze bezpieczeństwa oraz z innymi aktorami pozaeuropejskimi w wymiarze ekonomicznym będą odgrywać coraz większą rolę. Dyskutanci różnili się także w kwestii pozycji Polski w rejonie Europy Środkowej oraz znaczenia tej części Europy na arenie międzynarodowej. Według niektórych uczestników Polska powinna odgrywać rolę promotora współpracy w regionie i powinna wykorzystać w tym kontekście swój rosnący potencjał ekonomiczny oraz doświadczenia transformacji. Jest to szczególnie ważne wobec wyzwań w relacjach polsko-rosyjskich. Natomiast pozostali dyskutanci podkreślali głębokie różnice interesów w ramach regionu i jego zmniejszające się znaczenie ze względu na przesunięcie się punktu ciężkości porządku światowego w stronę Dalekiego Wschodu.

Ostatni panel „Spółki państwowe za 25 lat – balast czy ochrona interesów?” był moderowany przez Sebastian Wawrzaka eksperta z Prezydenckiego Programu Eksperckiego. Wystąpienia wprowadzające wygłosili Dr Jacek Tomkiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego, Andrzej S. Nartowski z Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz Łukasz Zalicki z Ernst & Young. Przedmiotem debaty były następujące kwestie: Jakie są dowody na przewagę publicznej własności nad prywatną czy też tej ostatniej nad pierwszą ? Jaka jest definicja "strategicznego" sektora gospodarki? Jak spółki państwowe są postrzegane przez inwestorów na giełdzie? Dyskusja koncentrowała się wokół dylematów zasadności interwencjonizmu państwa w gospodarce, do której niewątpliwie zalicza się funkcjonowanie spółek państwowych.

Przeciwnicy interwencjonizmu argumentowali, iż dowody empiryczne potwierdzają, iż państwo nie zapewni nigdy właściwego zarządzania takim spółkom. Z kolei zwolennicy zaznaczając, iż akceptują w większości sektorów pełne funkcjonowanie wolnego rynku wskazywali na istnienie takich sektorów gospodarki, które ich zdaniem powinny pozostać pod nadzorem państwa. Jednym z tematów było również właściwe funkcjonowanie spółek komunalnych.