Menu rozwijane

01 lipca 2015

Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w lipcu 2015 roku.

 1. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami - podpisana 1 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 2. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - podpisana 1 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 3. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych - podpisana 3 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 4. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. - podpisana 3 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 5. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw - podpisana 7 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 6. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - podpisana 17 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 7. Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz niektórych innych ustaw - podpisana 17 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 8. Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o ratyfikacji Konstytucji Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, przyjętej w Genewie w dniu 19 października 1953 r. - podpisana 17 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 9. Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej - podpisana 17 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 10. Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej - podpisana 17 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 11. Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o ratyfikacji Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, sporządzonej w Tegucigalpie dnia 29 czerwca 2012 r. - podpisana 17 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 12. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - podpisana 17 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 13. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw - podpisana 20 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 14. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego - podpisana 20 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 15. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw - podpisana 20 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 16. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności - podpisana 21 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 17. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym - podpisana 21 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 18. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy - podpisana 21 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 19. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności - podpisana 22 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 20. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy - podpisana 22 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 21. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych - podpisana 23 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 22. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 30 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 23. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - podpisana 31 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 24. Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o ustanowieniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku - podpisana 31 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 25. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o własności lokali - podpisana 31 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 26. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych - podpisana 31 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 27. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi - podpisana 31 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 28. Ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw - podpisana 31 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 29. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - podpisana 31 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 30. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego - podpisana 31 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 31. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami - podpisana 31 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 32. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniająca ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw - podpisana 31 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 33. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 31 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 34. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym - podpisana 31 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 35. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych - podpisana 31 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 36. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej - podpisana 31 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 37.  Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - podpisana 31 lipca 2015 r. Pobierz informację.
 38. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych - podpisana 31 lipca 2015 r. Pobierz informację.

   

Pliki do pobrania