Menu rozwijane

01 maja 2014

Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w maju 2014 roku:

  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw - podpisana 8 maja 2014 r. Pobierz informację
  2. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw - podpisana 8 maja 2014 r. Pobierz informację
  3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym  - podpisana 9 maja 2014 r. Pobierz informację
  4. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne - podpisana 11 maja 2014 r. Pobierz informację
  5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty - podpisana 12 maja 2014 r. Pobierz informację
  6. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw – podpisana 13 maja 2014 r. Pobierz informację;
  7. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o odpadach – podpisana 20 maja 2014 r. Pobierz informację;
  8. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin – podpisana 20 maja 2014 r. Pobierz informację.
  9. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych - podpisana 30 maja 2014 r. Pobierz informację.