Menu rozwijane

01 marca 2015
 1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - podpisana 9 marca 2015 r. Pobierz informację.
 2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw - podpisana 10 marca 2015 r. Pobierz informację.
 3. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych - podpisana 10 marca 2015 r. Pobierz informację.
 4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii - podpisana 11 marca 2015 r. Pobierz informację
 5. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw - podpisana 12 marca 2015 r. Pobierz informację.
 6. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - podpisana 12 marca 2015 r. Pobierz informację
 7. Ustawa z dnia 6 lutego 2015 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. - podpisana 14 marca 2015 r. Pobierz informację.
 8. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw - podpisana 16 marca 2015 r. Pobierz informację.
 9. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności - podpisana 17 marca 2015 r. Pobierz informację.
 10. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt – podpisana 19 marca 2015 r. Pobierz informację.
 11. Ustawa z dnia 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy – podpisana 20 marca 2015 r. Pobierz informację.
 12. Ustawa z dnia 6 lutego 2015 r. o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r. – podpisana 26 marca 2015 r. Pobierz informację.
 13. Ustawa z dnia 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – podpisana 26 marca 2015 r. Pobierz informację.