Menu rozwijane

01 października 2014
  1. Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw - podpisana 14 października 2014 r. Pobierz informację.
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 16 października 2014 r. Pobierz informację.
  3. Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej – podpisana 20 października 2014 r. Pobierz informację.
  4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o ratyfikacji Traktatu o handlu bronią, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 2 kwietnia 2013 r. – podpisana 21 października 2014 r. Pobierz informację.
  5. Ustawa z dnia 12 września 2014 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej w Budapeszcie w dniu 23 listopada 2001 r. - podpisana 28 października 2014 r. Pobierz informację;
  6. Ustawa z dnia 12 września 2014 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości dotyczącego penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych, sporządzonego w Strasburgu w dniu 28 stycznia 2003 r. - podpisana 28 października 2014 r. Pobierz informację;
  7. Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 28 października 2014 r. Pobierz informację;
  8. Ustawa z dnia 21 października 2014 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 28 października 2014 r. Pobierz informację;