Menu rozwijane

01 sierpnia 2014
 1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw - podpisana 1 sierpnia 2014 r. Pobierz informację;
 2. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw - podpisana 1 sierpnia 2014 r. Pobierz informację;
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych - podpisana 1 sierpnia 2014 r. Pobierz informację;
 4. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - podpisana 4 sierpnia 2014 r. Pobierz informację;
 5. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw  - podpisana 4 sierpnia 2014 r. Pobierz informację;
 6. Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym – podpisana 5 sierpnia 2014 r. Pobierz informację
 7. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości – podpisana 5 sierpnia 2014 r. Pobierz informację;
 8. Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu i Wspólnej Deklaracji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, podpisanych w Londynie dnia 28 listopada 2013 r. – podpisana 6 sierpnia 2014 r. Pobierz informację;
 9. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 – podpisana 7 sierpnia 2014 r. Pobierz informację;
 10. Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego – podpisana 7 sierpnia 2014 r. Pobierz informację;
 11. Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Dubrowniku dnia 9 lipca 2010 r.  – podpisana 8 sierpnia 2014 r. Pobierz informację.
 12. Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 29 listopada 2013 r. – podpisana 11 sierpnia 2014 r. Pobierz informację;
 13. Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r.  o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisanego w Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013r. – podpisana 11 sierpnia 2014 r. Pobierz informację.
 14. Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 12 sierpnia 2014 r. Pobierz informację;
 15. Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów (zgodnie z upoważnieniem Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Uzgodnień końcowych dotyczących interpretacji oraz stosowania Umowy, podpisanych w Londynie dnia 25 listopada 2013 r. - podpisana 12 sierpnia 2014 r. Pobierz informację;
 16. Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw - podpisana 12 sierpnia 2014 r. Pobierz informację;
 17. Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw - podpisana 12 sierpnia 2014 r. Pobierz informację;
 18. Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia - podpisana 12 sierpnia 2014 r. Pobierz informację.
 19. Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004–2015” - podpisana 13 sierpnia 2014 r. Pobierz informację.
 20. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw - podpisana 13 sierpnia 2014 r. Pobierz informację.
 21. Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw - podpisana 14 sierpnia 2014 r. Pobierz informację.
 22. Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym - podpisana 25 sierpnia 2014 r. Pobierz informację.
 23. Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw - podpisana 25 sierpnia 2014 r. Pobierz informację.
 24. Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, sporządzonej w Abu Zabi dnia 13 stycznia 2013 r. – podpisana 26 sierpnia 2014 r. Pobierz informację.
 25. Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – podpisana 26 sierpnia 2014 r. Pobierz informację.
 26. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach - podpisana 27 sierpnia 2014 r. Pobierz informację.
 27. Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe - podpisana 27 sierpnia 2014 r. Pobierz informację.
 28. Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa - podpisana 28 sierpnia 2014 r. Pobierz informację.
   

Pliki do pobrania