Menu rozwijane

03 sierpnia 2015

Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w sierpniu 2015 roku:

 1. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego - podpisana 3 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 2. Ustawa z dnia 22 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych  - podpisana 4 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o ratyfikacji Drugiego Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, podpisanego w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 roku - podpisana 4 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 4. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - podpisana 4 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 5. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 4 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 6. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - podpisana 4 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 7. Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego - podpisana 4 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 8. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze - podpisana 4 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 9. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym - podpisana 4 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 10. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych - podpisana 4 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 11. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych - podpisana 5 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 12. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw - podpisana 5 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 13. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji - podpisana 5 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 14. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 5 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 15. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego - podpisana 5 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 16. Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - podpisana 5 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 17. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - podpisana 5 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 18. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego - podpisana 5 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 19. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - podpisana 5 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 20. Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka - podpisana 5 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 21. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym - podpisana 5 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 22. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne - podpisana 5 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 23. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie - podpisana 5 sierpnia 2015 r. oraz niektórych innych ustaw - podpisana 5 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 24. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - podpisana 5 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.
 25. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - podpisana 5 sierpnia 2015 r. Pobierz informację.

Pliki do pobrania