Regulamin przyznawania Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP - archiwun

I.    CELE PRZYZNAWANIA NAGRODY GOSPODARCZEJ


Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „Nagrodą”, jest wyróżnieniem dla przedsiębiorstw, instytutów naukowo-badawczych, zespołów innowatorów i wynalazców, którzy wnoszą znaczący wkład w unowocześnianie i rozwój naszej gospodarki, budują jej pozytywny wizerunek w kraju i zagranicą. Nagroda sprzyja promocji, prezentacji i upowszechnianiu działań oraz dróg prowadzących do osiągania sukcesów gospodarczych.

Nagroda jest nagrodą honorową. Nominowani i laureaci nie otrzymują z tego tytułu jakichkolwiek gratyfikacji finansowych czy ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą natomiast wykorzystywać fakt jej przyznania w materiałach promocyjnych i reklamowych.

Kandydaci, nominowani i laureaci Nagrody nie ponoszą jakichkolwiek kosztów związanych z jej otrzymaniem, a także kosztów związanych z organizacją uroczystości wręczenia Nagród, różnego rodzaju akcji promocyjnych prowadzonych przez Kancelarię Prezydenta RP – organizatora Nagrody.

Nagroda jest kontynuacją nagród przyznawanych w latach 1998 – 2005.

II.    KATEGORIE PRZYZNAWANIA NAGRODY

Nagroda przyznawana jest w niżej wymienionych kategoriach:

1.    Innowacyjność.
2.    Obecność na Rynku Globalnym.
3.    Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu.
4.    Zielona Gospodarka.

5.    Trwały Sukces.


III.    KAPITUŁA NAGRODY GOSPODARCZEJ PREZYDENTA

Do Kapituły na trzyletnią kadencję zaprasza Prezydent RP, który wskazuje jej Przewodniczącego.

IV.    SEKRETARIAT NAGRODY GOSPODARCZEJ PREZYDENTA

Szef Kancelarii Prezydenta RP wyznacza Sekretarza Nagrody, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz odpowiada za sprawy organizacyjne dotyczące Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, w tym współpracę z instytucjami zgłaszającymi kandydatów, nominowanymi, laureatami  oraz z partnerami zewnętrznymi.

Kontakt:
Sekretariat Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 00-920 Warszawa, ul. Wiejska 10
tel. (48 22) 695 10 40 lub (48 22) 695 11 63, e-mail.: [email protected]

V.    INSTYTUCJE ZAPROSZONE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW:

1. Agencja Rozwoju Przemysłu.
2. Business Centre Club.

3. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.

4. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

5. Krajowa Izba Gospodarcza.
6. Krajowa Rada Spółdzielcza.
7. Marszałkowie Województw.
8. Naczelna Organizacja Techniczna.
9. Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług.
10. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
11. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12. Państwowa Inspekcja Pracy.
13. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
14. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
15. Polska Akademia Nauk.
16. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.
17. Polska Rada Biznesu.
18. Polski Klub Biznesu.
19. Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów.
20. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.

21. Redakcja „Agro”.

22. Redakcja „Forbes”.
23. Redakcja „Nowe Życie Gospodarcze”.
24. Redakcja „Nowy Przemysł”.
25. Redakcja „Polish Market”.
26. Redakcja „Przegląd Techniczny”.
27. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.
28. Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
29. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.
30. Unia Metropolii Polskich.

31. Unia Miasteczek Polskich.

32. Urząd Patentowy.
33. Związek Banków Polskich.
34. Związek Gmin Wiejskich RP.
35. Związek Miast Polskich.
36. Związek Rzemiosła Polskiego.

37. Związek Powiatów Polskich.

38. Centrum A. Smitha.       

39. Forum Obywatelskiego Rozwoju.

40. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

41. Centrum Nauki Kopernik.

42. Redakcja „Puls Biznesu”.

43. Fundacja „Firmy Rodzinne”.


VI.    TRYB WYŁANIANIA LAUREATÓW

Wyłanianie laureatów Nagrody podzielone jest na trzy etapy.

1.    Składanie wniosków

Instytucje zaproszone do zgłaszania kandydatów do Nagrody przesyłają wnioski do Sekretariatu Nagrody (zał.1.). Każdy podmiot może przedstawić nie więcej niż jednego kandydata w każdej kategorii.
Wnioski o przyznanie Nagrody powinny być wypełnione w sposób czytelny i podpisane przez Instytucję Zgłaszającą oraz Kandydata i spełniać pozostałe wymogi formalne.

2.    Wybór Nominowanych

Wyboru nominowanych dokonuje Kapituła spośród zgłoszonych Kandydatur w tajnym głosowaniu. W każdej kategorii Kapituła przyznaje trzy nominacje. W uzasadnionych przypadkach Kapituła może przyznać cztery nominacje.

3.    Przyznanie Nagród przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Spośród nominowanych przez Kapitułę Prezydent RP wskazuje Laureatów w poszczególnych kategoriach. Prezydent może przyznać Nagrodę więcej niż jednemu podmiotowi w każdej kategorii lub zrezygnować z jej przyznania.

VII.    WARUNKI DOBORU KANDYDATÓW DO NAGRODY W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH

Kandydaci do Nagrody powinni spełniać warunki podstawowe:

·         przestrzegać przepisów prawa.

·         osiągnąć wyróżniające wyniki gospodarcze.

·         przestrzegać zasad etyki i uczciwej konkurencji.

·         inwestować w rozwój firmy.

·         tworzyć przyjazne warunki pracy i płacy.

·         wykazywać troskę o środowisko naturalne.

·         terminowo i rzetelnie regulować należności o charakterze publiczno-prawnym.

Dodatkowo będą brane pod uwagę:

·         prospołeczność działań firmy.

·         charytatywne działania firmy.

·         wspieranie polskiej myśli technicznej.


VIII. KATEGORIE NAGRODY GOSPODARCZEJ

1. Innowacyjność

O Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP mogą ubiegać się podmioty (przedsiębiorstwa, instytuty naukowo-badawcze, zespoły, wynalazcy polscy), które:

a)        są autorami technologii produkcji bądź wyrobu w pełni wdrożonego do produkcji i obecnego na rynku.

b)       stworzyły i wprowadziły innowacyjne rozwiązanie z zakresu marketingu i sprzedaży, w szczególności nowatorskie lub znaczące udoskonalenie zastosowania produktów, usług, procesów lub sposobu istnienia na rynku.

c)        stworzyły i wprowadziły innowacyjne rozwiązanie z zakresu organizacji przedsiębiorstwa, w szczególności dotyczące doskonalenia struktur lub procesów organizacyjnych.

Innowacja musi być wdrożona w praktyce, a jej skutek musi być opisany miarami obrazującymi skalę osiągniętego sukcesu, np. zwiększenie sprzedaży, bądź udziału w rynku krajowym lub międzynarodowym.

2.    Obecność na Rynku Globalnym

Nagrodę przewidziano dla przedsiębiorstw, które osiągnęły znaczące sukcesy na rynkach zagranicznych w szczególności, gdy:

·         osiągnęły sukces jako znaczący eksporter z wysokim udziałem eksportu w sprzedaży ogółem.

·         osiągnęły rozpoznawalność i znaczenie marki na rynkach zewnętrznych.

·         uzyskały potwierdzoną obecność na nowych rynkach.

·         wykazały wyróżniającą się dynamikę eksportu.

·         dokonały znaczących fuzji i przejęć na rynkach zagranicznych.

·         tworzą pozytywny wizerunek polskiej gospodarki za granicą.

Kandydaci do Nagrody Prezydenta RP w tej kategorii winni spełniać następujące warunki:

·         posiadać stabilne kontrakty eksportowe oraz uzyskiwać pozytywne wyniki ekonomiczne wynikające z eksportu.

·         stosować nowoczesne technologie produkcji, marketingu i zarządzania, posiadać uznane światowe certyfikaty i znaki jakości.

·         eksportować polskie wyroby lub usługi pod własną marką.

3.    Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Nagrodę przewidziano dla przedsiębiorstw wykazujących się szczególną dbałością o zachowanie standardów zarządzania i ładu korporacyjnego, przejrzystą polityką informacyjną oraz aktywnymi działaniami związanymi ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu.

Kandydaci do Nagrody Prezydenta RP w tej kategorii winni spełniać następujące warunki:

·         posiadać wysoki poziom organizacji wewnętrznej potwierdzonej np. posiadaniem odpowiednich certyfikatów.

·         posiadać nowoczesny model zarządzania, w tym zasobami pracy.

·         prowadzić działania prospołeczne i proekologiczne.

4.  Zielona Gospodarka


Nagrodę w kategorii „Zielona Gospodarka” przewidziano dla przedsiębiorstw, które dochowują wysokich standardów w zakresie ochrony środowiska lub działają w obszarze „zielonej ekonomii”.

Kandydaci do Nagrody Prezydenta RP w tej kategorii winni spełniać następujące warunki:

·         uzyskać mierzalne efekty działań proekologicznych takie, jak np. ograniczenie emisji szkodliwych substancji, recycling i utylizacja odpadów, redukcja zużycia zasobów naturalnych.

·         realizować przedsięwzięcia inwestycyjne i innowacyjne służące ochronie środowiska.

·         stosować najlepsze dostępne techniki ochrony środowiska.

·         posiadać certyfikaty ekologiczne produktów czy urządzeń.

5. Trwały Sukces

Nagrodę w kategorii „Trwały Sukces” przewidziano dla przedsiębiorstw, które od dziesięcioleci sukcesywnie rozwijają się, osiągając trwały wzrost i zrównoważony rozwój, będących najlepszymi przykładami wolnorynkowej aktywności i sukcesu polskiej gospodarki.

Kandydaci do Nagrody Prezydenta RP w tej kategorii winni spełniać następujące warunki:

·         funkcjonować na polskim rynku od co najmniej 20 lat.

·         osiągać ekonomiczne sukcesy, ze szczególnym uwzględnieniem zdobytych nagród, certyfikatów.

·         wpływać na środowisko lokalne, krajowe i międzynarodowe w okresie co najmniej ostatnich 20 lat i być przykładem dla innych firm, także jako wizytówka regionu i kraju.

·         wykorzystywać innowacyjne rozwiązania w skali całego kraju.


IX.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nagroda przyznawana jest raz do roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Laureaci nie mogą ubiegać się ponownie o Nagrodę w tej samej kategorii. Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP, przyznaną najlepszym polskim przedsiębiorstwom, instytutom naukowo-badawczym, zespołom innowatorów, wynalazcom wręcza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podczas gali gospodarczej. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora w celach prowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.