Dialog i otwartość

Dialog i otwartość jako główne metody działania Prezydenta Bronisława Komorowskiego są dostrzegane również poza granicami Polski. W październiku brytyjski tygodnik „The Economist” pisał, że dzięki koncyliacyjnemu stylowi prezydentury i promowaniu uniwersalnych wartości Bronisław Komorowski pozostaje jednym z niewielu popularnych polityków w kraju podzielonym po katastrofie smoleńskiej.

We wrześniu, podczas uroczystej gali w Nowym Jorku, Prezydent Bronisław Komorowski odebrał natomiast nagrodę Global Citizen Award przyznawaną przez amerykańską Radę Atlantycką (Atlantic Council). Informując o przyznaniu nagrody, Rada podkreśliła, że Bronisław Komorowski otrzymał ją „za przywództwo, które miało wpływ nie tylko na Polskę, ale też na Unię Europejską, jej wschodnich sąsiadów i społeczność międzynarodową”.

W mijającym roku, spośród problemów związanych z rozwojem współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego, na pierwszy plan wysuwały się relacje na linii Kijów – Bruksela. Najistotniejszym wyzwaniem było dążenie do podpisania umowy stowarzyszeniowej Unia Europejska – Ukraina. Temu tematowi było m.in. poświęcone IX Spotkanie Prezydentów Państw Grupy Arraiolos, które odbyło się w październiku w Krakowie. Bronisław Komorowski cały czas utrzymywał w tej sprawie intensywne kontakty z władzami w Kijowie. Wielokrotne spotkania i rozmowy m.in. z Prezydentem Wiktorem Janukowyczem służyły zbliżeniu naszego wschodniego sąsiada z Unią Europejską. Chociaż ostatecznie nie udało się doprowadzić w tym roku do podpisania umów stowarzyszeniowych, to w strategicznym interesie Polski, Europy i Ukrainy pozostaje kontynuacja wysiłków zmierzających do utrzymania otwartej drogi dla integracji Kijowa ze strukturami unijnymi.

Rozwój dialogu z Ukrainą obejmował także wspólną historię. Prezydent dążył do tego, by obchody 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej stały się kolejnym etapem na drodze do polsko-ukraińskiego pojednania. Miały one miejsce zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie (w Łucku i Kisielinie). Oddając hołd ofiarom podczas uroczystości odsłonięcia pomnika na warszawskim Żoliborzu, Bronisław Komorowski mówił, że jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to, co uczynimy z bolesną prawdą o zbrodni wołyńskiej. Podkreślał, że prawda w pełni zrozumiana i odpowiednio przeżyta może być wielką szansą na to, by rzetelna wiedza o tamtym dramacie stała się fundamentem polsko-ukraińskiego pojednania.

Dążenie do umocnienia pojednania w relacjach polsko-żydowskich towarzyszyło obchodom 70. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Podczas uroczystości pod Pomnikiem Bohaterów Getta Prezydent podkreślał, że istotą zrywu było swoiste prawo do godności – nie tylko do godnego umierania, ale do godnej walki z bronią w ręku. Przypomniał, że było ono także oskarżeniem o bierność i nieskuteczność całego wolnego świata. Prezydent odznaczył Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski Symchę Rotema-Ratajzera „Kazika”, ostatniego spośród żyjących dowódców powstania w getcie, będącego jednocześnie bohaterem i uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Podczas uroczystości rocznicowych otwarty został gmach Muzeum Historii Żydów Polskich. Polsko-żydowskiemu zbliżeniu służyła również listopadowa wizyta Prezydenta w Izraelu. W jej trakcie Bronisław Komorowski spotkał się z władzami Autonomii Palestyńskiej.

Krokiem ku wzajemnemu zbliżeniu i pojednaniu ze wschodnimi sąsiadami były uroczystości związane z obchodami 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Odbyły się one w 5 państwach – w Polsce, na Białorusi, na Litwie, na Łotwie oraz na Ukrainie. Inaugurując na początku roku obchody, Prezydent dziękował za wszystkie planowane inicjatywy, które upamiętniają Powstanie Styczniowe. Przypominał także, że to, co łączy nas z powstańcami, to wspólny dla wszystkich generacji patriotyzm. Zwrócił przy tym uwagę, że dziś jego główny sens jest zawarty w codziennej pracy na rzecz Polski. 

Prezydent Bronisław Komorowski ma istotny wkład w utrzymywanie jedności obu części starego kontynentu, przy ciągłym zwracaniu uwagi na rolę Europy Środkowej jako łącznika między Wschodnią a Zachodnią Europą. Prezydent Polski z jednej strony przeciwdziała próbom hermetycznego zamykania się Unii Europejskiej, a jednocześnie jako przedstawiciel grupy krajów Europy Środkowej przyciąga narody Europy Wschodniej do unijnego projektu jedności Europy.   

Rozwojowi dialogu w sprawie przyszłości Unii Europejskiej służył także zorganizowany w marcu 2013 r. w Warszawie specjalny szczyt przywódców Trójkąta Weimarskiego i Grupy Wyszehradzkiej. Ten temat był również ważnym wątkiem majowej wizyty Prezydenta RP we Francji. W czerwcu Bronisław Komorowski uczestniczył w Szczycie Państw Środkowoeuropejskich w Bratysławie, podczas którego przywódcy 20 krajów regionu rozmawiali m.in. na temat problemów związanych z sytuacją gospodarczą i społeczną kontynentu.

W ramach poszukiwania form dialogu i nowych, lepszych rozwiązań organizowane są w Kancelarii Prezydenta seminaria eksperckie, w których biorą udział samorządowcy, działacze pozarządowi oraz eksperci z różnych dziedzin. W kwietniu odbyła się konferencja w ramach Forum Debaty Publicznej pt. „Dialog na rzecz lokalnego rozwoju”, mająca na celu znalezienie wspólnych dróg usprawniających dialog na linii społeczeństwo – samorząd. W spotkaniu, oprócz przedstawicieli władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych uczestniczyli też przedstawiciele środowisk gospodarczych. Z kolei podczas seminarium eksperckiego pt. „Mechanizmy funkcjonowania demokracji bezpośredniej – doświadczenia Szwajcarii” debatowano w Kancelarii Prezydenta m.in. o doświadczeniach szwajcarskich w przeprowadzaniu referendów i inicjatyw obywatelskich.

Chcąc docenić działania, mające na celu zwiększenie uczestnictwa obywateli w zarządzaniu sprawami publicznymi, Bronisław Komorowski ustanowił w 2012 r. Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP. W maju 2013 r. podczas uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Prezydent po raz pierwszy wręczył Nagrodę Obywatelską. Laureatami zostali: w kategorii Wspólnota Obywatelska - Miasto Gdynia; w kategorii Partnerstwo Samorządów - Partnerstwo 5 gmin: Wisznice, Sosnówka, Rossosz, Jabłoń, Podedwórze pn. „Dolina Zielawy”; w kategorii Obywatelska Inicjatywa Lokalna - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej.

Szerząc wśród Polaków ideę otwartości i dialogu, Prezydent Bronisław Komorowski odwiedził w ciągu ostatniego roku 101 miejscowości i 86 powiatów. W tym czasie spotykał się z samorządowcami, przedsiębiorcami, środowiskami naukowymi i nauczycielami, mieszkańcami tychże miejscowości oraz dziećmi i młodzieżą. Prezydent zachęcał do pogłębionej analizy zagospodarowywania przez Polaków ostatniego ćwierćwiecza wolności i gratulował im dotychczasowych osiągnięć.