Konkurencyjność polskiej gospodarki

Wyznaczanie długofalowych kierunków rozwoju oraz zachęcanie rządu i parlamentu do podejmowania kluczowych reform służących wzmacnianiu konkurencyjności gospodarki jest jednym z najważniejszych priorytetów prezydentury. Z inicjatywy Bronisława Komorowskiego w lutym tego roku odbyło się posiedzenie Rady Gabinetowej w sprawie wprowadzenia euro. Prezydent podkreślił wówczas konieczność koncentracji przede wszystkim na wypełnieniu kryteriów z Maastricht. Wskazywał na potrzebę podjęcia dodatkowych reform zwiększających konkurencyjność oraz tworzących nowe miejsca pracy. Zaapelował o opracowanie kalendarza działań na rzecz wypełnienia kryteriów konwergencji.

Prezydent stale wspiera ekspansję polskich przedsiębiorstw na międzynarodowych rynkach, dlatego większości tegorocznych wizyt zagranicznych towarzyszyły spotkania z udziałem przedsiębiorców. Fora i seminaria gospodarcze, stanowiące okazję do nawiązania kontaktów pomiędzy firmami z polski i zagranicy, odbywały się m.in. w: Korei Południowej, Izraelu, Francji i krajach Zatoki Perskiej. Podczas wizyty w USA, związanej z udziałem w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, Prezydent spotkał się także z przedstawicielami polskich start-up’ów, aktywnych na światowych rynkach.

W celu zdiagnozowania wyzwań i barier ograniczających wzrost konkurencyjności gospodarki Bronisław Komorowski zwrócił się do prof. Jerzego Hausnera o przygotowanie kompleksowego raportu w tym zakresie. Raport zaprezentowany w czerwcu nosi tytuł Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?”. Według prof. Hausnera Polsce grozi tzw. pułapka średniego dochodu, czyli ryzyko utknięcia wśród krajów o średnio rozwiniętej gospodarce i niskim wzroście PKB. Aby temu zaradzić, ważne jest dążenie do zwiększania zaawansowania technologicznego gospodarki i wzmacnianie innowacyjności. Wśród rekomendacji wymienionych w raporcie znalazły się m.in.: konieczność poprawy warunków dla przedsiębiorczości; proinnowacyjna reorientacja gospodarki; strukturalna przebudowa rynku pracy; promocja eksportu; prorozwojowe wykorzystanie środków unijnych oraz usprawnienie struktur państwa i administracji.

Mając na uwadze rozwój konkurencyjności gospodarki, Prezydent dostrzegał także potrzebę złagodzenia regulacji dotyczących kredytów. Na ten temat rozmawiał pod koniec 2012 r. z szefem KNF Andrzejem Jakubiakiem oraz z szefami największych banków w Polsce. W sprawie potrzeby zwiększenia dostępu do kredytów pismo do szefa KNF wystosował też Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski. W lutym Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła nową rekomendację „T”, mającą na celu uelastycznienie podejścia banków do udzielania kredytów.

Od początku swojej kadencji Prezydent uważnie wsłuchuje się w głos przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ tworzą one większość miejsc pracy w polskiej gospodarce. We wrześniu Bronisław Komorowski wziął udział w Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zwracał wówczas uwagę, że w Polsce konieczne są reformy służące wzmocnieniu i stabilizacji warunków działania firm z tej grupy oraz nadanie nowej jakości ładowi gospodarczemu w naszym kraju. Na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw miała również miejsce prezentacja opracowanej na polecenie Prezydenta Zielonej Księgi zatytułowanej „System stanowienia prawa w Polsce”. Legislacja i złe prawo stanowią często największe bariery rozwoju przedsiębiorczości. W ramach cyklu Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim odbyła się także dyskusja poświęcona społecznemu i gospodarczemu znaczeniu firm rodzinnych. Bronisław Komorowski zwracał uwagę, że Kancelaria Prezydenta podejmuje szereg działań zmierzających do poprawy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, którymi w ogromnej mierze są firmy rodzinne. Wskazał m.in. na zgłoszony do Sejmu projekt zmian w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a także rekomendacje zawarte w Zielonej Księdze.  

Specjalnym wyróżnieniem Prezydenta dla firm wnoszących szczególny wkład w budowę konkurencyjności polskiej gospodarki jest Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP. W 2013 r. jej laureatami zostali: w kategorii „innowacyjność” - Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A; w kategorii „obecność na rynku globalnym” - KGHM Polska Miedź S.A.; w kategorii „ład korporacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu” - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.; w kategorii „zielona gospodarka” - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A.

Konkurencyjna gospodarka to innowacyjność, przez którą rozumie się także nowy kształt uniwersytetu i naświetlenie potrzeby reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Podczas inauguracji bieżącego roku akademickiego w Poznaniu Prezydent zwrócił uwagę na wyzwanie dotyczące potrzeby przebudowy wielkiego sukcesu ilościowego w polskim szkolnictwie wyższym w sukces jakościowy, byśmy nie stracili potencjału, który udało się zbudować. W tym kontekście Prezydent zachęcał do myślenia o perspektywie konsolidacji uczelni, z pełnym poszanowaniem autonomii uczelni wyższych.

W logikę wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki wpisuje się także opracowanie zbioru rekomendacji zawartych w raportach powstałych ze spotkań „Perspektywy rozwoju rynku funduszy venture capital” zorganizowanych przez PARP w 2012 r. pod honorowym patronatem Prezydenta RP oraz aktywność Kancelarii Prezydenta na rzecz nowego kształtu zamówień publicznych dla prac badawczych.