Dobre prawo

Prezydent Bronisław Komorowski przykłada ogromną wagę do jakości stanowionego prawa, wsłuchując się przy tym w opinie ekspertów i adresatów przepisów. Zasadą stało się inicjowanie szerokiej dyskusji nad proponowanym prawem; poszukiwanie kompromisu pomiędzy różnymi propozycjami – m.in. w oparciu o konsultacje z klubami parlamentarnymi; wczesne sygnalizowane niedostatków procedowanych ustaw bądź zgłaszanych projektów oraz wykorzystywanie prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej.

W lipcu 2013 r. Prezydent Bronisław Komorowski wystąpił z inicjatywą szerokich zmian obejmujących polskie sądownictwo. Celem nowelizacji ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz zmiany przepisów o Sądzie Najwyższym jest usprawnienie funkcjonowania tych instytucji, a przede wszystkim przyspieszenie rozpatrywania spraw. Prezydent podpisał ustawę dotyczącą Sądu Najwyższego 5 sierpnia 2014 r., a pozostałe akty prawne są procedowane w Sejmie.

Wśród procedowanych przez parlament inicjatyw Prezydenta Bronisława Komorowskiego znajduje się także projekt, wprowadzający zmiany w sposobie dochodzenia do zawodu sędziego, przywracający instytucję asesora.

Od 2013 r. opinię publiczną i środowisko sędziowskie polaryzowała tzw. reorganizacja sądów. W debatę na temat ustanawiania i znoszenia sądów włączył się Prezydent Bronisław Komorowski, wetując przesłaną do podpisu ustawę i przedstawiając własną propozycję zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych. Prezydencka nowela wyznaczała obiektywne kryteria tworzenia i znoszenia sądów rejonowych, w zależności od liczby rozpatrywanych spraw i liczby ludności. Przedłożony przez Prezydenta projekt uzyskał ponadpartyjne poparcie i 31 marca 2014 r. został podpisany przez głowę państwa.

Nawet najlepsze prawo nie jest w stanie zagwarantować spokojnego przebiegu demonstracji, ale powinno chronić pokojowe zgromadzenia przed chuligańskimi ekscesami zagrażającymi życiu i zdrowiu manifestujących. Z tego powodu Prezydent skierował do Sejmu w 2011 i 2013 r. nowelizacje prawa o zgromadzeniach publicznych, które dają władzom lokalnym i służbom porządkowym nowe narzędzia do zapewnienia bezpieczeństwa podczas demonstracji. Projekt wniesiony w 2013 r. nadal jest procedowany w Sejmie, a w związku z kolejnymi zamieszkami podczas Święta Niepodległości, Prezydent Bronisław Komorowski zwrócił się do marszałków obu izb o przyspieszenie prac nad tą nowelizacją.

Niedoskonałości w polskim porządku prawnym objawiły się także w czasie wyborów samorządowych. Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z prezesami Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego oraz – jeszcze przed drugą turą – z obecnym i byłymi prezesami Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent zapowiedział też przedłożenie projektu zmian w prawie wyborczym, w którym zaproponowana zostanie m.in. kadencyjność sędziów – członków PKW.

Prezydent realizując swoje konstytucyjne prerogatywy, zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją dwóch ustaw. 31 stycznia 2014 r. w trybie kontroli następczej Bronisław Komorowski skierował do Trybunału ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Prace nad projektem wykazały rozbieżność poglądów doktryny prawa, co w tak ważnym dla obywateli obszarze musi zostać jednoznacznie rozstrzygnięte przez Trybunał Konstytucyjny.

Prezydent wnioskował o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy, w szczególności o poddanie kontroli następujących regulacji dotyczących: zakazu inwestowania OFE w papiery wartościowe emitowane albo gwarantowane przez Skarb Państwa; nakazu inwestowania bardzo dużej części środków zgromadzonych w OFE w akcje w powiązaniu m.in. z usunięciem przepisów gwarantujących ubezpieczonym w OFE minimalną stopę zwrotu z inwestycji oraz zakazu reklamy OFE i kary za jej naruszenie.

Drugą ustawą zgłoszoną w 2014 r. przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej była ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

W lipcu 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski skierował do ponownego rozpatrzenia przez Sejm nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Przyjęcie nowelizacji zagrażałoby ładowi przestrzennemu oraz mogłoby prowadzić do degradacji polskiego krajobrazu. Zgodnie z obietnicą złożoną przy okazji zawetowania ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 12 grudnia 2014 r. Prezydent skierował do Sejmu propozycję nowelizacji prawa w tym zakresie. Projekt ma na celu zachowanie ochrony gruntów najlepszych klas bonitacyjnych (I-III) przy jednoczesnym wprowadzeniu w określonych przypadkach zwolnienia z obowiązku każdorazowego uzyskiwania zgody ministra rolnictwa i rozwoju wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III. Ma to umożliwić bez przeprowadzenia kosztownej procedury planistycznej zagospodarowanie nieruchomości zlokalizowanych wśród istniejącej zwartej zabudowy, które z uwagi na swoje położenie nie mają znaczenia dla produkcji rolniczej.

Obowiązkiem praworządnego państwa i obywatelskiego społeczeństwa jest przywracanie tożsamości ofiarom terroru komunistycznego. Przeszkodę dla tych działań stanowi brak stosownych regulacji dotyczących sytuacji, gdy w miejscach pochówków ofiar reżimu komunistycznego, w latach późniejszych i za przyzwoleniem oraz wiedzą ówczesnych władz, zezwalano na ponowne pochówki. Chcąc uregulować tę kwestię, 11 grudnia 2014 r. Prezydent Bronisław Komorowski skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Jej celem jest umożliwienie przeprowadzenia ekshumacji i godnego pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-1956.