Państwo wspierające rozwój

Wygłaszając orędzie na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu w listopadzie 2011 r. Prezydent zachęcał rząd do odważnego wprowadzania reform. Zwracał uwagę na wielkie, strategicznie ważne wyzwania stojące przed Polską:

- konieczność poprawy jakości funkcjonowania państwa;

- kryzys i groźbę osłabienia idei integracji europejskiej;

- niekorzystne zmiany demograficzne.

Spokojne stawianie wyzwań oraz mobilizowanie rządu i parlamentu do reformowania jest wyraźną cechą obecnej prezydentury. Dobrym przykładem skuteczności Prezydenta w tym zakresie pozostaje podjęcie reformy obejmującej zmianę wieku emerytalnego oraz rozpoczęcie prac nad systemem polityki rodzinnej.

Kancelaria Prezydenta stała się miejscem spotkań i debat wielu środowisk o najistotniejszych sprawach dla Polaków – miejscem, w którym wytyczane są strategiczne kierunki działań. Forum Debaty Publicznej, konsultacje ze wszystkimi ugrupowaniami parlamentarnymi czy spotkania z przedstawicielami związków zawodowych – to tylko wybrane przykłady prezydenckich inicjatyw.

Konsekwentne wykorzystywanie dialogu i różnych form współpracy to potwierdzenie hasła „zgoda buduje”, które dla Bronisława Komorowskiego było ważne od początku aktywności publicznej, a w 2010 r. stało się głównym przesłaniem w staraniach o najwyższy urząd w państwie. Prezydent jest przekonany,
że tylko działając RAZEM Polacy będą w stanie sprostać wielkim wyzwaniom.

1. Wyzwanie demograficzne

Prezydent uważa, że starzenie się ludności jest jednym z długofalowych wyzwań, które wymagają strategicznej odpowiedzi. Podczas konferencji otwierającej II Kongres Demograficzny 22 marca 2012 r. Prezydent podkreślił, że procesy demograficzne stawiają wyzwania i rodzą dylematy, na które musimy odpowiedzieć zarówno w wymiarze życia każdego z nas, jak i w wymiarze ogólnospołecznym. Prezydent wielokrotnie podkreślał, że odpowiedź na zmiany demograficzne musi znaleźć odzwierciedlenie w strategicznych politykach łagodzących skutki zmian demograficznych dla społeczeństwa, gospodarki i rodzin oraz polityce rodzinnej zorientowanej na przeciwdziałanie procesowi zmian demograficznych.

Podczas międzynarodowej konferencji w Pałacu Prezydenckim otwierającej europejski rok aktywnego starzenia się w marcu 2012 r., „Zwiększanie aktywności osób starszych oraz solidarność międzypokoleniowa – podejście zintegrowane”, Prezydent podkreślał, że podnoszenie wieku emerytalnego to pierwszy krok do całościowych reform, które muszą być wdrożone jako odpowiedź na zmiany demograficzne.

Celem wypracowania rekomendacji dotyczących niezbędnych dostosowań związanych ze zmianami demograficznymi przeprowadzono w Kancelarii debaty poświęcone zapewnieniu godziwych dochodów na starość oraz aktywności społecznej i zawodowej osób starszych.

Kancelaria była również miejscem debaty dotyczącej podniesienia wieku emerytalnego. Konsultacje z szefami klubów parlamentarnych w sprawie przyszłości systemu emerytalnego przyniosły poparcie części opozycji dla nieuniknionej zmiany wieku emerytalnego. Uwzględniono propozycje Kancelarii dotyczące stworzenia możliwości wcześniejszego przejścia na tzw. częściową emeryturę oraz opłacania składek emerytalnych za osoby pełniące opiekę nad małym dzieckiem.

Bronisław Komorowski na początku swojej kadencji zainicjował debatę dotykającą problemów polityki rodzinnej w kontekście wyzwań demograficznych. W Kancelarii Prezydenta pracuje zespół ekspertów powołany do wypracowania kompleksowej strategii polityki rodzinnej. Odbywają się konsultacje z ekspertami partii politycznych reprezentowanych w parlamencie. Prezydent inspiruje i zachęca rząd do podejmowania działań skierowanych na rozwiązywanie problemów rodzin. Debaty poświęcone polityce rodzinnej posłużyły wypracowaniu rekomendacji. Kancelaria przedstawiła stanowiska dotyczące opieki nad dziećmi do lat 3 oraz urlopów macierzyńskich, które zostały uwzględnione w pracach rządu.

W działaniach Prezydenta polska rodzina i jej bezpieczeństwo zajmują istotne miejsce. Ogłoszony w maju 2012 r. konkurs o nagrodę Pary Prezydenckiej „Dobry klimat dla rodziny” promuje aktywność samorządów w tworzeniu rozwiązań sprzyjających rodzinie.

W działania służące promowaniu idei rodzicielstwa oraz rozwiązywaniu problemów demograficznych angażuje się również Małżonka Prezydenta – Anna Komorowska. Włączyła się m.in. w akcje służące promocji rodzicielstwa zastępczego, aktywności seniorów i wspieranie aktywnych mam. Pierwsza Dama podjęła w swojej działalności również temat nowoczesnej edukacji i wychowania angażując się w akcje „Cała Polska Czyta Dzieciom” oraz „Szkoła bez Przemocy”.

Anna Komorowska regularnie wspiera kampanie społeczne zwiększające świadomość w zakresie profilaktyki zdrowotnej – m.in. Różowa Wstążka czy Tydzień Walki z Rakiem. Promuje także aktywność osób w wieku 50+ oraz Uniwersytety Trzeciego Wieku.

2. Wspieranie klimatu dla przedsiębiorczości

Najważniejsze zadania dla Polski, które należy podjąć, by chronić wzrost gospodarczy i zapewnić stabilne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej Prezydent nakreślił we wrześniu 2012 r. w przemówieniu podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Zaliczył do nich:

- zwiększenie bezpieczeństwa finansów publicznych;
- umacnianie bezpieczeństwa systemu finansowego;
- reformy rynku pracy oraz polityki rodzinnej;
- utrzymanie chłonnego rynku wewnętrznego;
- otwarcie się na nowe centra wzrostu gospodarczego.

Prezydent wspiera małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających ponad połowę Polaków.  W trosce o ich możliwości rozwoju Prezydent podpisał ustawy deregulacyjne zmniejszające bariery administracyjne dla firm i obywateli. Zwrócił się także do Komisji Nadzoru Finansowego, by ułatwić dostęp do kredytów i poręczeń dla małych i średnich firm. W tej sprawie rozmawiał też z przedstawicielami największych polskich instytucji finansowych.

Symbolicznym wyrazem wsparcia Prezydenta dla przedsiębiorców było reaktywowanie Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

3. System prawa

Prezydent Komorowski wypracował nowy model pozytywnego zaangażowania głowy państwa w proces legislacyjny. Służy on zminimalizowaniu konieczności ponownego kierowania ustaw do rozpatrzenia przez Sejm dzięki interwencji na wcześniejszych etapach prac nad ustawami lub zgłaszaniu własnych projektów (np. zmiany w OFE, ustawa o nasiennictwie, ustawa zobowiązująca do umieszczania godła na koszulkach reprezentacji narodowej, ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Nowy model opiera się m.in. na:

· inicjowaniu szerokiej dyskusji nad proponowanym prawem;

· poszukiwaniu kompromisu pomiędzy różnymi propozycjami;

· wczesnym sygnalizowaniu niedostatków procedowanych ustaw bądź zgłaszanych projektów;

· wykorzystywaniu prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej.

Dbając o jakość systemu prawa Bronisław Komorowski zainicjował szeroką debatę, która ma przynieść owoce w postaci rekomendacji zmian zarówno w samym systemie prawa jak i w systemie jego stanowienia.

Jako „strażnik Konstytucji” Prezydent wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z pięcioma wnioskami.

Prezydent dużą wagę przykłada również do koncepcji zmian w prawie wiążących się z szeroko pojętym obszarem ekologii – propozycji ustawy wspierającej budowę ścieżek rowerowych, ustawy dotyczącej ochrony krajobrazu oraz kompleksowej ustawy o GMO o pracę nad którą apelował do rządu. Ma to służyć m.in. polepszeniu ‘przestrzeni życia Polaków’.

Bronisław Komorowski wspiera również działania zmierzające do deregulacji przepisów stanowiących niepotrzebne bariery i ograniczenia dla swobody działalności gospodarczej.