System stanowienia i egzekwowania prawa

Prezydent jest strażnikiem Konstytucji i ładu prawnego, dlatego naturalnym priorytetem są działania służące podniesieniu jakości uchwalanego w Polsce prawa. Lepsze prawo, bardziej przyjazne obywatelom i firmom jest niezbędne do wzmocnienia konkurencyjności Polski.

Bronisław Komorowski podejmuje kroki mające na celu zmiany w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Nowelizacja procedury sądowo-administracyjnej służy zwiększeniu sprawności i skuteczności sądowej kontroli administracji publicznej, co wzmocni gwarancje właściwego załatwiania spraw przez organy administracji. Proponowane zmiany mają umożliwić sądom administracyjnym wypełnianie funkcji nie tylko kasacyjnego, ale i merytorycznego orzekania w sferze wykonywania władzy publicznej.

Jednym z kluczowych problemów związanych z systemem prawa jest ograniczona dostępność do fachowej pomocy prawnej dla osób niezamożnych. Diagnoza i rekomendacje w tym zakresie zostaną opublikowane w 2013 r. w Zielonej Księdze opracowanej przez Kancelarię Prezydenta.

Osobnym tematem, w którym poszukiwanie rozwiązań zamierza wspierać Prezydent, są zmiany w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego.

Słabością polskiego systemu stanowienia prawa są pojawiające się często buble prawne. Efekty kilkumiesięcznej debaty w tej kwestii zostaną opisane w Zielonej Księdze. W debacie uczestniczyli m.in. przedstawiciele środowiska akademickiego, reprezentanci organizacji społecznych i gospodarczych, prawnicy, ekonomiści, samorządowcy i urzędnicy. Zielona Księga będzie zawierała diagnozę słabości polskiego systemu stanowienia prawa. Znajdą się w niej również rekomendacje dalszych działań. Wśród kierunków, w jakich powinny iść dalsze zmiany, już w trakcie debat wskazywano zwiększenie wpływu obywateli na kształt przyjmowanych przepisów m.in. za pomocą rozszerzonych konsultacji społecznych.

Barierę dla bubli prawnych stanowi też nowy model pozytywnego zaangażowania głowy państwa w proces legislacyjny, jaki przyjął w swojej działalności Bronisław Komorowski. Wczesne sygnalizowanie niedostatków lub błędów w procedowanych projektach czy organizowanie szerokich konsultacji pozwala na lepsze dopracowanie ustaw.