Regulamin Witryny Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

CZEŚĆ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu wspieranie uczestnictwa obywateli w zarządzaniu sprawami publicznymi poprzez:

 • rozbudzanie świadomości obywatelskiej mieszkańców oraz budowanie kapitału społecznego;
 • kształtowanie świadomości, że rozwój Polski, a więc także gmin, powiatów
 • i województw jest wynikiem pracy obywateli, którzy również ponoszą za niego odpowiedzialność niezależnie od poglądów politycznych;
 • otwieranie struktur państwa dla obywateli i zachęcanie do kształtowania nowych form uczestnictwa obywatelskiego w zarządzaniu sprawami publicznymi;
 • budowanie przekonania, że podstawą rozwoju jest jak najszersza współpraca jednostek samorządu terytorialnego, tak ze społecznościami lokalnymi, jak też między sobą;
 • gromadzenie dobrych praktyk, ich upowszechnianie i zachęcanie do wykorzystania.

2. Witryna Obywatelska jest miejscem gromadzenia i upowszechniania działań obywatelskich, które mogą być szerzej stosowane.
3. Organizatorem Witryny Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

Regulamin Witryny Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady działalności Witryny Obywatelskiej.

§ 3

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Sekretariat – Sekretariat Witryny Obywatelskiej, o którym mowa w § 13;
2. Wnioskodawca – podmiot, o którym mowa w § 5;
3. Witryna – Witryna Obywatelska, o której mowa w § 1;
4. Kolegium Witryny – Kolegium Witryny Obywatelskiej, o którym mowa w § 13;
5. Organizator – Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

CZĘŚĆ II
WITRYNA OBYWATELSKA

§ 4

1. Opisy działań obywatelskich i samorządowych odpowiadające wymogom Regulaminu zamieszczane są na Witrynie, która znajduje się na oficjalnej stronie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem: www.prezydent.pl
2. Witryna jest powszechnie dostępna, a zamieszczone na niej opisy działań obywatelskich stanowią wzorce dla innych jednostek samorządu, organizacji pozarządowych lub grup obywatelskich do dalszych zastosowań. Podejmowane będą działania w celu upowszechnienia powyższych działań, w szczególności poprzez organizację konferencji problemowych, spotkań dyskusyjnych, wydarzeń medialnych.
3. Witryna ma charakter ciągły. Zgłoszone opisy pozostają na Witrynie do czasu zaistnienia okoliczności skutkujących koniecznością ich usunięcia z Witryny (w szczególności na skutek dezaktualizacji).
4. Opisy zamieszczone na Witrynie Obywatelskiej biorą udział w konkursie o Nagrodę Obywatelską Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami Regulaminu Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP.

§ 5

1. Wnioski o zamieszczenie na Witrynie opisu mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym grupy obywateli, a w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia i związki, a także jednostki pomocnicze;
 • mieszkańcy;
 • organizacje pozarządowe;
 • uczelnie i instytucje badawcze;
 • samorządy gospodarcze i zawodowe, a także ich związki.

2. Wnioskodawca musi być czynnie zaangażowany w realizację inicjatywy opisanej we wniosku.
3. Wniosek może złożyć również osoba bądź podmiot, na rzecz którego zostały podjęte działania opisane we wniosku. W taki przypadku wymagana jest na końcu wniosku akceptacja (parafa) podmiotu określonego w ust.2.

§ 6

1. Wniosek o zamieszczenie na Witrynie opisu:
- sporządza się w języku polskim, pismem drukowanym w czarnym kolorze;
- składa się w Sekretariacie w formie papierowej oraz na elektronicznym nośniku informacji w formacie umożliwiającym edycję (rtf., doc., docx.).
2. Sekretariat Witryny zastrzega sobie prawo do poprawiania oczywistych błędów językowych, gramatycznych i ortograficznych oraz do zmian redakcyjnych tekstu. Zainteresowany podmiot jest informowany drogą mailową o istotnych przeprowadzonych zmianach i w ciągu 7 dni może dokonać poprawek i przesłać je do Sekretariatu.
3. Wniosek dzieli się na dwie części. Część I wniosku zostaje opublikowana na Witrynie, natomiast Część II pozostaje do wiadomości Organizatora.;
4. Wzory wniosków stanowią załączniki do Regulaminu i są dostępne na stronie internetowej Witryny.

§ 7

1. Opis inicjatywy zawarty we wniosku, przed zawieszeniem na Witrynie, podlega ocenie Sekretariatu w oparciu o kryteria przewidziane w Regulaminie.
2. Sekretariat może wystąpić do wnioskodawcy z prośbą o wyjaśnienie, sprecyzowanie lub uzupełnienie informacji podanych we wniosku. W przypadku nieuzyskania odpowiedzi w terminie 30 dni, Sekretariat może uznać wniosek za odrzucony.
3. Sekretariat może odmówić zawieszenia, jeśli wniosek nie odpowiada kryteriom, o których mowa w ust. 1. Odmowa Sekretariatu przekazywana jest wnioskodawcy drogą elektroniczną.
4. W przypadku odmowy zawieszenia wniosku na Witrynie, wnioskodawca ma prawo złożenia ponownego wniosku o umieszczenie na Witrynie. Wniosek ten składa się do Kolegium Witryny za pośrednictwem Sekretariatu w terminie 14 dni od przekazania odmowy.
5. Decyzja Kolegium Witryny jest ostateczna.
6. W przypadku wystąpienia znaczących zmian w realizowanej inicjatywie lub osiągnięcia nowych, znaczących rezultatów, wnioskodawca zobowiązany jest do aktualizacji wniosku.
7. Do aktualizacji wniosku stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu odnoszące się do zgłaszania wniosków.

§ 8

1. Na Witrynę są wpisywane opisy:

 • działań obywatelskich, w tym m.in. nowatorskich form demokracji lokalnej, oryginalnych form aktywizacji działalności obywatelskich i współpracy z organizacjami pozarządowymi, form działalności z podmiotami gospodarczymi i ich samorządami na rzecz wspólnoty obywatelskiej i lokalnego rozwoju, jak również opisy działań na rzecz realizacji zadań publicznych lub dobra wspólnego podjętych wraz z oceną ich efektów;
 • regulacji prawnych i organizacyjnych (prawo lokalne, regulaminy, statuty itp.) ustanowionych przez władze samorządowe w celu zwiększenia udziału obywateli w życiu publicznym, a także współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze społecznościami lokalnymi lub między sobą wraz z analizą skutków ich stosowania i osiągniętych dzięki temu rezultatów;
 • koncepcji i propozycji w zakresie celów Witryny, będących wynikiem studiów i badań, jeśli zostały wdrożone.

2. Opisy, o których mowa w ust. 1, dotyczą działań zrealizowanych lub w przypadku inicjatyw długoterminowych– będących w trakcie realizacji, w takim stopniu zaawansowania, że możliwa jest ocena ich skutków.

§ 9

1. Witryna podzielona jest na trzy kategorie:
a) Wspólnota Obywatelska;
b) Partnerstwo Samorządów;
c) Obywatelska Inicjatywa Lokalna.
2. Kolegium Witryny, po analizie składanych wniosków, może rekomendować Szefowi Kancelarii Prezydenta RP rozszerzenie Witryny o kolejne kategorie.

§ 10

1. Kategoria „Wspólnota Obywatelska” zawiera opisy inicjatyw dotyczących zwiększenia udziału obywateli w realizacji zadań publicznych i działalności gminy lub powiatu, poprzez rozwijanie współpracy władz, obywateli i ich organizacji w gminach i powiatach.
2. Inicjatywy umieszczone na Witrynie w kategorii „Wspólnota Obywatelska” dotyczą zwiększenia udziału obywateli w realizacji zadań publicznych, działalności gminy lub powiatu na rzecz dobra wspólnego, budowania kapitału społecznego poprzez współpracę władz, obywateli i ich organizacji w gminach i powiatach, prezentując:
a) osiągnięty stopień decentralizacji realizacji zadań publicznych;
b) nowatorskie formy demokracji lokalnej i konsultacji społecznych oraz częstotliwość korzystania z nich;
c) oryginalne formy aktywizacji działalności obywatelskich, a także współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi;
d) podjęte działania na rzecz wychowania obywatelskiego, w tym na rzecz młodych mieszkańców.

§ 11

1. Kategoria „Partnerstwo Samorządów” zawiera opisy inicjatyw i działań na rzecz koordynacji, harmonizacji lub wspólnej realizacji zadań publicznych przez dwie lub więcej polskich jednostek samorządowych, niezależnie od instytucjonalnej formy współpracy.
2. Inicjatywy umieszczone na Witrynie w kategorii „Partnerstwo Samorządów” prezentują uzyskane korzyści w realizacji zadań publicznych dzięki wprowadzeniu efektywnych i nowatorskich mechanizmów instytucjonalnego współdziałania uwzględniając:
a) stabilność i trwałość form instytucjonalnych, a także liczbę i zróżnicowanie jednostek współpracujących,
b) zakres merytoryczny współpracy i jego znaczenie dla warunków życia mieszkańców,
c) udział społeczności lokalnej, a także sposób upowszechnienia informacji o współpracy jednostek samorządu.
3. W przypadku opisu inicjatywy partnerstwa z samorządami zagranicznymi, w działaniach muszą uczestniczyć minimum dwie jednostki samorządu terytorialnego z Polski, których współpraca stanowić może wzór zasługujący na upowszechnienie.

§ 12

1. Kategoria „Obywatelska Inicjatywa Lokalna” zawiera przykłady działań na rzecz realizacji zadań publicznych lub dla dobra wspólnego, podejmowane przez:
a) obywateli zorganizowanych w radach, komitetach itp., tworzonych przez władze publiczne (np. fora służby zdrowia, komitety rodzicielskie, rady pożytku publicznego, rady sportu, inicjatywy ekologiczne, rady młodzieżowe, rady sołeckie i innych jednostek pomocniczych) lub z inicjatywy mieszkańców
(np. organizacje i stowarzyszenia, szkoły społeczne, komitety inicjatyw lokalnych),
b) rady sołeckie i inne jednostki pomocnicze,
c) organizacje pozarządowe,
d) niesformalizowane grupy obywateli lub pojedyncze osoby.
2. Opisy inicjatyw umieszczonych na Witrynie w kategorii „Obywatelska Inicjatywa Lokalna” uwzględniają efektywność i nowatorskość realizacji zadań publicznych  w zaspakajaniu potrzeb społeczności lokalnej, w oparciu o zaangażowanie obywatelskie mieszkańców przedstawiając:
a) znaczenie realizowanego zadania dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej, w tym tak liczbę bezpośrednich odbiorców, jak i liczbę mieszkańców pośrednio korzystających z efektów działania,
b) wpływ na integrację społeczności i rozwój kapitału społecznego,
c) inne korzyści, uzyskane przez społeczność lokalną.

CZĘŚĆ III
KOLEGIUM I SEKRETARIAT WITRYNY

§ 13

1. Kolegium Witryny sprawuje nadzór nad działalnością i rozwojem Witryny Obywatelskiej oraz realizacją jej celów, a także inicjuje działania na rzecz upowszechnienia i popularyzacji działań obywatelskich.
2. W skład Kolegium Witryny wchodzą: Doradca Prezydenta RP do spraw samorządu terytorialnego – Przewodniczący Kolegium, Doradca Prezydenta RP do spraw społeczeństwa obywatelskiego, Dyrektor Biura Projektów Programowych Kancelarii Prezydenta RP;
3. Sekretariat Witryny jest odpowiedzialny za prowadzenie Witryny. Sekretariat Witryny działa w Biurze Projektów Programowych Kancelarii Prezydenta RP. Adres do korespondencji: ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, tel. (22) 695 12 14, faks (22) 695 11 12, adres mailowy: [email protected]

CZĘŚĆ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

1. Złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr133, poz. 833 z późn. zm.) przez Kancelarię Prezydenta RP w celu prowadzenia Witryny, upowszechniania działań opisanych na Witrynie, a także prowadzenia konkursu o Nagrodę Obywatelską Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyłonienia laureatów i przyznania nagród.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem akceptacji przez Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.