Prezydentura w liczbach

Ustawy podpisane przez Prezydenta RP

2005

12

2006

209

2007

179

2008

234

2009

206

ogółem

840

 stan na 8 grudnia 2009 roku

Inicjatywy ustawodawcze Prezydenta RP

Lp.

Data
wniesienia

Tytuł projektu ustawy

1.

13.03.2006

- o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz o Służbie Wywiadu Wojskowego

2.

13.03.2006

- Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy SKW oraz SWW

3.

13.03.2006

- o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

4.

05.04.2006

- o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

5.

12.05.2006

- o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

6.

12.05.2006

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

7.

09.06.2006

- o zmianie ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach

8.

09.06.2006

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej

9.

09.06.2006

- o Funduszu Pomocy Ofiarom Klęsk Żywiołowych

10.

13.06.2006

- o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

11.

13.06.2006

- o Państwowej Inspekcji Pracy

12.

16.08.2006

- o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

13.

15.09.2006

- o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

14.

11.10.2006

- o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy SKW oraz SWW

15.

22.12.2006

- o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

16.

16.01.2007

- o odpowiedzialności za czyny przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową

17.

26.03.2007

- o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

18.

27.03.2007

- o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

19.

30.03.2007

- o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

20.

30.03.2007

- o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

21.

31.03.2007

- o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o IPN

22.

29.06.2007

- o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych

23.

22.08.2007

- o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed dniem 1 stycznia 2001 r.

24.

14.11.2007

- o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

25.

14.12.2007

- o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych

26.

17.12.2007

- o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

27.

21.12.2007

- o zmianie ustawy o BOR oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP i SW oraz ich rodzin

28.

21.12.2007

- o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa

29.

21.12.2007

- o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych

30.

21.12.2007

- o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed SA

31.

21.12.2007

- o utworzeniu Akademii Polsko-Ukraińskiej w Lublinie

32.

08.02.2008

- o Funduszu Pomocy Ofiarom Klęsk Żywiołowych

33.

18.03.2008

- o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający wspólnotę Europejską, podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

34.

21.04.2008

- o spółdzielniach

35.

09.06.2008

- Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

36.

29.09.2008

- o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

37.

13.10.2008

- o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

38.

23.10.2008

- o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

39.

06.11.2008

- o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

40.

13.02.2009

- o świadczeniu substytucyjnym przysługującym osobom represjonowanym w latach 1939-1956 przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

41.

10.06.2009

- o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

42.

29.07.2009

- o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego

43.

19.11.2009

- o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Ustawy odesłane do Trybunału Konstytucyjnego

2006

-

2007

-

2008

5

2009

12

ogółem

17

 

Ustawy zawetowane przez Prezydenta RP

Lp.

Data weta

Tytuł ustawy

1.

10.08.2006

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

2.

01.05.2008

Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw

3.

03.07.2008

Ustawa z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę o prokuraturze oraz ustawę – Prawo o ustroju sądów powszechnych

4.

24.07.2008

Ustawa z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw

5.

24.11.2008

Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

6.

27.11.2008

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia

7.

27.11.2008

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zakładach opieki zdrowotnej

8.

27.11.2208

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej

9.

27.11.2008

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

10.

28.11.2008

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

11.

29.11.2008

Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r.

12.

29.11.2008

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

13.

15.12.2008

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o emeryturach pomostowych

14.

29.12.2008

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

15.

12.01.2009

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych

16.

09.03.2009

Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

17.

17.07.2009

Ustawa z dnia 24 czerwca 2009 r. o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych

18.

18.09.2009

Ustawa z dnia 28 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw

 

Aktywność międzynarodowa Prezydenta RP

wizyty zagraniczne

126

spotkania z głowami obcych państw w Polsce

91

spotkania z szefami rządów obcych państw w Polsce

29

spotkania z innymi zagranicznymi gośćmi w Polsce

119

podpisane listy uwierzytelniające

ambasadorów obcych państw w RP

87

Mianowania i odwołania ambasadorów RP

2006

2007

2008

2009

ogółem

mianowania

12

41

36

30

119

odwołania

31

34

32

12

109

Decyzje o przyznaniu obywatelstwa polskiego

osoby, którym nadano obywatelstwo

2006

2007

2008

2009

ogółem

z kraju

647

876

686

1144

3353

z zagranicy

30

333

460

591

1414

ogółem

677

1209

1146

1735

4767

Wizyty krajowe Prezydenta RP

2006

23

2007

19

2008

31

2009

58

ogółem

131

 

Nadania tytułów profesorskich

2006

2007

2008

2009

ogółem

nauki

385

572

357

513

1827

sztuki

12

13

12

26

63

ogółem

397

585

369

539

1890

Powołania sędziów

Rodzaj sądów

2006

2007

2008

2009

ogółem

Sąd Najwyższy

-

7

3

2

12

Sądy powszechne:

460

671

839

1143

3113

sądy apelacyjne

15

19

44

23

101

sądy okręgowe

152

89

209

118

568

sądy rejonowe

293

563

586

1002

2444

Sądy administracyjne:

29

33

33

64

159

Naczelny Sąd Administracyjny

-

-

-

-

-

wojewódzkie sądy administracyjne

29

33

33

64

159

Sądy wojskowe:

6

5

4

11

26

wojskowe sądy okręgowe

-

3

1

2

6

wojskowe sądy garnizonowe

6

2

3

9

20

ogółem

495

716

879

1220

3310

 

Nominacje generalskie (admiralskie)

2006

2007

2008

2009

ogółem

Wojsko Polskie

(w tym kombatanci)

34

142

30

27

233

Policja

1

4

2

2

9

Straż Graniczna

1

-

-

-

1

Służba Więzienna

-

2

-

-

2

Państwowa Straż Pożarna

1

-

-

-

1

ABW, SKW

1

1

-

-

2

ogółem

38

149

32

29

248

Mianowania na pierwszy stopień oficerski

2006

2007

2008

2009

ogółem

Wojsko Polskie

(w tym kombatanci)

1285

2116

1645

1345

6391

Policja

676

5866

561

294

7397

Biuro Ochrony Rządu

11

63

-

29

103

ABW, AW, SKW, SWW

136

34

121

108

399

Straż Graniczna

135

162

255

394

946

Służba Więzienna

437

579

306

636

1958

ogółem

2680

8820

2888

2806

17194

Nadania orderów i odznaczeń
Nazwa orderu,
odznaczenia

2006

2007

2008

2009

ogółem

Order Orła Białego

8

4

7

7

26

Order Odrodzenia
Polski

807

1425

1401

1657

5290

Order Zasługi RP

132

222

273

323

950

Order Krzyża
Wojskowego

9

18

12

16

55

Krzyż Zasługi

8286

6323

2463

3333

20405

Krzyż Zesłańców
Sybiru

8462

2708

1047

530

12747

Krzyż Zasługi
Za Dzielność

64

45

76

134

319

Medal Za Ofiarność
i Odwagę

134

111

79

84

408

Medal Za Długoletnią
Służbę

0

533

12890

14572

27995

Medal Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie

59796

61738

65404

60388

247326

Krzyż Wojskowy

0

7

19

13

39

Wojskowy Krzyż
Zasługi

0

0

94

111

205

Wojskowy Krzyż
Zasługi z Mieczami

0

0

87

9

96

Lotniczy Krzyż
Zasługi

0

0

31

30

53

Lotniczy Krzyż
Zasługi z Mieczami

0

0

0

0

0

Morski Krzyż Zasługi

0

0

9

9

18

Morski Krzyż Zasługi
z Mieczami

0

0

0

0

0

Gwiazda Iraku

0

0

228

1535

1763

Gwiazda Afganistanu

0

0

267

746

1013

ogółem ordery
i odznaczenia

77698

73134

84387

83493

318712