List Prezydenta RP

Drodzy Gospodarze! Mieszkańcy Wsi Polskiej! Panie i Panowie!

Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich Państwa, przybyłych z całego kraju na uroczystości dożynkowe do Spały. Spotykając się w tym historycznym miejscu, które w roku 1927 prezydent Ignacy Mościcki uczynił nieformalną stolicą polskiego rolnictwa, powracamy do pięknej tradycji z okresu Drugiej Rzeczypospolitej - dorocznych obchodów święta zbiorów. Poczytuję sobie za zaszczyt, iż jako głowa państwa polskiego mogę patronować temu wydarzeniu.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj – tymi słowami wszyscy chrześcijanie modlą się do Boga o pokarm niezbędny każdemu człowiekowi do życia. Na polskiej ziemi od wieków przyjął się zwyczaj, by w podzięce za spełnienie tej prośby uroczyście świętować zakończenie żniw. Choć bowiem w dziedzinie wiedzy i techniki rolniczej dokonał się olbrzymi postęp, ludzkość nadal pozostaje w sporej mierze zależna od zjawisk przyrodniczych. Także w ostatnim czasie mieszkańcy wielu regionów Polski doświadczyli znacznych strat spowodowanych kaprysami świata natury. Pamiętamy o tych nieszczęściach i staramy się im zaradzić, udzielając pomocy potrzebującym. Jednocześnie pragniemy też dziękować Opatrzności za te plony, które wydała ziemia dzięki pracy polskich rolników.

My, Polacy, jesteśmy ciągle narodem nade wszystko rolniczym. Wieś zamieszkuje olbrzymi odsetek społeczeństwa, a zdecydowana większość ludności miejskiej najdalej w trzecim pokoleniu wywodzi się ze środowisk wiejskich. Rolnictwo pełni w Polsce ważne funkcje ekonomiczne i społeczne, wytwarzając wysokiej jakości żywność i szereg produktów nieżywnościowych, a także będąc ostoją narodowej tożsamości. Polska zajmuje liczące się miejsce wśród krajów rolniczych Unii Europejskiej. Doświadczenia pięciu lat członkostwa we Wspólnocie wskazują, iż akcesja przyniosła wiele pozytywnych zmian także na wsi, ale nie rozwiązała automatycznie wszystkich problemów, z jakimi boryka się polskie rolnictwo. Aktualne pozostają zwłaszcza pytania o przyszły model tej zasadniczej dla naszego kraju gałęzi gospodarki oraz o Wspólną Politykę Rolną UE po 2013 roku.

Do problemów szczególnie niepokojących należy dysproporcja między dochodami ludności wiejskiej i mieszkańców miast, pogłębiająca się wskutek wzrostu kosztów produkcji i spadku cen skupu płodów rolnych, nadmiernie odbiegających od cen, jakie płacą za żywność konsumenci. Ważna jest też kwestia dostępu młodzieży i dorosłych z terenów wiejskich do różnych form szkolnictwa, w tym wyższego. Działania władz winny zmierzać do wyrównania szans edukacyjnych obywateli, umożliwienia wszystkim osobistego rozwoju i swobodnego wyboru zajęcia.

Ludzie wsi mają prawo oczekiwać od państwa znacznie większego niż obecnie wsparcia ich ciężkiej pracy. Pracowitość, gospodarność, szacunek dla ziemi i pamięć o zwyczajach przodków – to wartości, którymi polscy rolnicy chlubią się od pokoleń, a zarazem bezcenny potencjał społeczny, którego nie wolno marnotrawić. Wieś potrzebuje rozwiązań strategicznych, określających cele i wskazujących przyszły model polskiego rolnictwa. Polska musi być przygotowana do prac nad zmianą unijnej polityki rolnej na lata 2014-20. Rząd powinien zabiegać o poprawę warunków konkurencji dla polskich rolników na rynku europejskim.

Nasze państwo nie może rezygnować z własnej narodowej polityki wobec wsi i rolnictwa, którą prowadzą także inne kraje Unii. Rolnicy, ludzie ciężkiej pracy, mają prawo do aktywnej, spójnej i odpowiedzialnej polityki solidarnego wspierania rolnictwa i obszarów wiejskich. Na to zaś potrzeba szerokiej, otwartej debaty, dopuszczenia do głosu, wysłuchania i uwzględnienia wszystkich znawców przedmiotu proponujących realne i dobrze przemyślane rozwiązania, jak również samych rolników i ich organizacji. Sprawy rolnictwa nie leżą bezpośrednio w gestii głowy państwa, ale jako Prezydent Rzeczypospolitej pragnę tworzyć warunki do merytorycznej dyskusji na tak ważne społecznie tematy. Będą temu służyć prace powołanej przeze mnie Rady do Spraw Wsi i Rolnictwa oraz organizowany pod moimi auspicjami cykl spotkań poświęconych szansom i zagrożeniom stojącym przed polską wsią.

W tym uroczystym dniu, kiedy zanosimy dziękczynienie do Boga za tegoroczne zbiory, w imieniu całego narodu pragnę z serca podziękować wszystkim Państwu – gospodarzom polskiej wsi oraz ich bliskim – za całoroczny wysiłek i poświęcenie. Życzę, by ten bezcenny, niełatwy, ale jakże piękny trud, który Państwo na co dzień podejmują, przynosił Państwu pomyślność i satysfakcję. Niech w rodzinnych domach polskich rolników nigdy nie brakuje spokoju, radości i Bożego błogosławieństwa.

Lech Kaczyński

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej